Ktl-icon-tai-lieu

DotNet FrameWork

Được đăng lên bởi huytrieu2011nt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1994 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn thực hành - DOTNET Framework – Module 7

Module 7. OOP
Nội dung kiến thức thực hành:
+ Viết ứng dụng theo phương pháp hướng đối tượng (OOP).
Yêu cầu:
 Tất cả các bài tập lưu trong thư mục: MaSV_HoTen\Tuan7\
 Mỗi bài tập thuộc một solution riêng, với tên solution là HoTen_BaiX
 Đổi tên form tương ứng với mục đích của bài

Bài 1.
Yêu cầu:
 Viết lớp Account có:
o

Các field:
private String m_accNumber;
private String m_firstName;
private String m_lastName;
private double m_balance;

o

Một constructor với 4 đối số (int accNo, String fName, String lname, int bal) để khởi tạo giá
trị cho các field tương ứng khi tạo đối tượng

o

Các phương thức:
public bool widthdraw(double amount): cho phép rút số tiền amount từ tài khỏan.
Số tiền cần rút phải hợp lệ (0<amount<=m_balance)
Hàm trả về true nếu thành công, ngược lại trả về false
public bool deposit(double amount): cho phép gửi tiền vào tài khỏan
Số tiền gửi vào phải hợp lệ (0<amount)
Hàm trả về true nếu thành công, ngược lại trả về false
public String toString()
{
return "Account Num: " + m_accNumber + "\nName: " + m_firstName +
" " + m_lastName

+ "\n Balance: " + m_balance;

}
 Thiết kế giao diện và thực hiện các công việc sau:

Trang 23/52

Hướng dẫn thực hành - DOTNET Framework – Module 7

o

Nút Create A New Account: Tạo một đối tượng Account với các giá trị nhập trên các
Textbox account Number, first Name, last Name, balance.

o

Nút Withdraw: cho phép rút tiền từ tài khoản hiện tại, sau đó thông báo kết quả dựa vào
giá trị trả về.

o

Nút Deposit: cho phép gởi tiền từ tài khoản hiện tại, sau đó thông báo kết quả dựa vào giá
trị trả về.

o

Nút Print: hiện ra hộp thông báo thông tin hiện tại của tài khoản.

o

Nút Exit: thoát chương trình.

Bài 2.
Cài đặt lớp Complex để thực hiện các phép toán trên số phức, cho biết số phức có dạng: phần
thực + phần ảo * i, với i =

 1 . Yêu cầu cài đặt lớp Complex:

+ Thuộc tính của lớp có kiểu số thực.
+ Viết các hàm khởi tạo để khởi tạo giá trị cho các thuộc tính của lớp (một không có tham số và
một có 2 tham số).
+ Viết các hàm get/set cho phép lấy/gán giá trị cho thuộc tính.
+ Viết các hàm public cho phép:
- Cộng hai số phức: cộng phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo, viết hàm:
public Complex Cong(Complex x)
- Trừ hai số phức: trừ phần thực với phần thực, phần ảo với phần ảo, viết hàm:
public Complex Tru(Complex x)
- Tạo chuỗi số phức dạng "(a,b)", a là phần thực, b là phần ảo, viết hàm:
public String ToString()
Tạo giao diện và hiện thực các c...
Hướng dẫn thực hành - DOTNET Framework Module 7
Trang 23/52
Module 7. OOP
Ni dung kiến thc thc hành:
+ Viết ng dng theo phương pháp hướng đối tượng (OOP).
Yêu cầu:
Tất cả các bài tập lưu trong thư mục: MaSV_HoTen\Tuan7\
Mỗi bài tập thuộc một solution riêng, với tên solution là HoTen_BaiX
Đổi tên form tương ứng với mục đích của bài
Bài 1.
Yêu cầu:
Viết lớp Account :
o Các field:
private String m_accNumber;
private String m_firstName;
private String m_lastName;
private double m_balance;
o Một constructor với 4 đối số (int accNo, String fName, String lname, int bal) để khởi tạo giá
trị cho các field tương ứng khi tạo đối tượng
o Các phương thức:
public bool widthdraw(double amount): cho phép rút số tiền amount từ tài khỏan.
Số tiền cần rút phải hợp lệ (0<amount<=m_balance)
Hàm trả về true nếu thành công, ngược lại trả về false
public bool deposit(double amount): cho phép gửi tiền vào tài khỏan
Số tiền gửi vào phải hợp lệ (0<amount)
Hàm trả về true nếu thành công, ngược lại trả về false
public String toString()
{
return "Account Num: " + m_accNumber + "\nName: " + m_firstName +
" " + m_lastName + "\n Balance: " + m_balance;
}
Thiết kế giao diện và thực hiện các công việc sau:
DotNet FrameWork - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DotNet FrameWork - Người đăng: huytrieu2011nt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
DotNet FrameWork 9 10 273