Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAWEAVER 8

BÌA 10 NGÀY 15.8.2006 SOẠN SÁCH DREAMWEAVER 8 CỦA KS TRẦN VIỆT AN

I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên Desktop .
1. Menu Site > Manage Sites > Ra bảng Manage Sites > Nhấp New > Site > Chọn Tab
Advanced > Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) > Bên Phải Site
Name nhập : Pixel Sites.
2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các
Pixel Sites > Chọn Desktop > Nhấp Thẻ Select > Ok.
3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về > Done .
4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop. (H1).

1

II.HIỆU CHỈNH 1 SITE ( Trang Web ) :
1.
2.
3.
4.

Menu Site > Manage Sites > New > Site > Site name nhập : website8.
Nhấp Nút Browse của Local Root Folder > Desktop > website8> Select > Ok.
Ra Bảng Manage Sites > Đang chọn website8 > Edit > Chọn Thẻ Advanced.
Cột Trái là các hạng Mục bạn cần chọn để thay đổi Site website8 nầy. Khi bạn chọn 1
Hạng Mục thì bÊN Phải sẽ hiển thị các Trường tương ứng để bạn nhập thay đổi.
5. Thí dụ : Cột Trái chọn REMOTE INFO ( Vào Site Từ Xa ) :
• Access chọn FTP.
• FTP Host :  ( Host của trang Web website8).
• Log In : utbinh005.
• Password : ooooooooo> Nhấp Nút Save.
Nhấp Thẻ TEST để kiểm tra sự kết nối giữa Dreamweaver và Host nầy . Ra bảng
Thông báo kết nối hoàn tất > OK . (H2).
6. Các thay đổi hiển thị trong Bảng nầy , bạn đánh dấu các tùy chọn mà bạn muốn thực
hiện > Ok > Ra Bảng Manage Sites > Done.

2

...
1
DREAWEAVER 8
BÌA 10 NY 15.8.2006 SON SÁCH DREAMWEAVER 8 CA KS TRN VIT AN
I.PIXEL SITES : Hin th các Files trên Desktop .
1. Menu Site > Manage Sites > Ra bng Manage Sites > Nhp New > Site > Chn Tab
Advanced > Ct Trái chn Local Info ( Site Cc B trong Cng ) > Bên Phi Site
Name nhp : Pixel Sites.
2. Nhp t Browse ca Local Root Folder để to đường dn đến Desktop nơi cha các
Pixel Sites > Chn Desktop > Nhp Th Select > Ok.
3. Bng Updating The Site Cache chy ti v > Done .
4. Bên Phi : Ct Panel Files đẽ hin đủ các Files trên desktop. (H1).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 541