Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8

BÀI 11 NGÀY 16.8.2006 SOẠN SÁCH Dreamweaver KS TRẦN VIỆT AN
I.LÀM VIỆC VỚI PANEL FILES :
Bạn sử dụng Panel Files để làm việc với các Files và Folders vốn tạo nên Website
của bạn .Panel Files cho phép bạn : Thêm – Xóa các Files – Xem – Thay đổi các Site
Cục Bộ hoặc Từ Xa – Thực hiện các tác vụ bảo trì các Site.
Nằm bên Phải cửa sổ . Mô tả : Để con trỏ sẽ hiện ra chữ nêu công dụng của Công
Cụ . (H2).

II. ĐỊNH NGHĨA CÁC Ổ ĐĨA VÀ SITE :
1. Nhấp Menu Browse ở đầu Panel Files cho phép bạn duyệt Ổ Cứng và dễ dàng
chuyển đổi các Site mà bạn định nghĩa.
2. Chọn Ổ Dỉa > Chọn Files và Folders mà bạn muốn . Thí dụ chọn Ổ C (H3).

1

III.CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHUNG XEM CỤC BỘ VÀ TỪ XA :
1. Nhấp Nút Browse trang Panel Files > Hiện ra các Ổ Cứng > Pixel Sites ( Gồm các
Files hiện diện ở Desktop ) . ( H4) .

2

2. Chọn Site : WEBSITE10 . Các Files Cục bộ xuất hiện và Local View xuất hiện ( Xem
Cục bộ trong Ổ Cứng ) .(H5).

3. Chọn REMOTE VIEW ( Xem Site Từ Xa hiện ở trên HOST ) . Dreamweaver sẽ kết
nối với Site là Trang Web WEBSITE 10 ( Thí Dụ ) . Bạn có thể biết được bời vì Nút
Connect/Disconnect sẽ bật sáng và sau đó các Files từ xa ( Trong Host Server ) sẽ
xuất hiện .(H6).

3

IV.LÀM MỚI CÁC KHUNG XEM :
Thí dụ : Bạn Uplaod hoặc xóa các Mục trên Site từ xa bằng 1 chương Trình không
phải Dreamweaver .Các thay đổi nầy không xuất hiện trong Panel Files ,
Làm mới Khung xem Cục Bộ và Từ Xa :
1. Chọn Site mà bạn muốn làm mới .
2. Chọn LOCAL VIEW ( Xem Cục Bộ ) hay REMOTE VIEW ( Xem Từ Xa trên
HOST ).
3. Nhấp Nút REFRESH
Dreamweaver sẽ quáet lại Site .(H7).

Tóm lại : Dreamweaver có tác vụ cũng giống như chương Trình CUTE FTP dùng
Upload các Files và Folders lên Host có 2 cửa sổ rõ ràng cho bạn thao tác Rê Thả .
Cửa sổ Bên Trái là Ổ Cứng chứa các Sites và Cửa sổ bên Phải là HOST SERVER
để bạn Rê thả các Files và Folder vào .Giao diện của CUTE FTP thân thiện và dễ sử
ng.Chương trình chuyên Nghiệp nầy
mạnh hơn Dreamweaver vì trong
Dreamweaver chứa quá nhiều công
dụng.
Nó giống như WINDOW có đủ thứ
cần dùng nhưng các thứ đó không
chuyên nghiệp thí dụ Ghi dỉa vá quản
lý ảnh chẳn hạn . Nếu bạn dùng
NERO ghi dỉa và ACD SEE Pro để
xem và quản lý ảnh vẫn trội hơn phải
không các bạn?

4

...
1
DREAMWEAVER 8
BÀI 11 NGÀY 16.8.2006 SON SÁCH Dreamweaver KS TRN VIT AN
I.LÀM VIC VI PANEL FILES :
Bn s dng Panel Files để làm vic vi các FilesFolders vn to nên Website
ca bn .Panel Files cho phép bn : TmXóa các Files – XemThay đổi các Site
Cc B hoc T Xa – Thc hin các tác v bo trì các Site.
Nm bên Phi ca s . Mô t : Để con tr s hin ra ch nêu công dng ca Công
C . (H2).