Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8

BÀI 13 NGÀY
17.8.2006 SOẠN
THEO KS TRẦN
VIỆT AN
I.ĐỒNG BỘ HÓA
(SYNCHRONIZE )
CÁC SITE CỤC BỘ
VÀ SITE TỪ XA :
Bạn có 2 bản sao : 1
bản ở Site Cục bộ và 1
bản ở Site Từ Xa . Có
thể bạn đã cập nhật
một số Files ở Site Cục
bộ và quên đi đã cập
nhật File nào rồi. Như
vậy bạn sẽ có sự sai
biệt giữa 2 bản sao
nầy.
Dreamweaver có lênh
Synchronize để so
sánh các Sites Cục Bộ
và Từ xa và chuyển
Các Files mới nầy theo
1 trong 2 hướng :
1.Đồng Bộ Hóa các Site Cục Bộ và Site Từ Xa :
1. Nhấp Phải trong Panel Files > Synchronize hoặc Menu Site > Synchronize
SiteWide.
2. HT Synchronize Files xuất hiện , có 2 cách lựa chọn :
• Chọn đồng bộ hóa TẤT CẢ các Files trong Site .
• Chỉ chọn Các Files và Folders để Đồng Bộ Hóa trong Khung Local
View.
3. Sử dụng HT SYNCHRONIZE FILES :
• PUT NEVER FILES TO REMOTE : Gởi các Files mới hơn trong Site Cục
Bộ đến Web Site Server.
• GET NEVER FILES FROM REMOTE : Tìm các Files mới hơn trên Web
Server và sao chép chúng vào Site Cục Bộ. ( Các Files nầy có lẽ do 1
đồng nghiệp đã đặt trong Site Từ Xa của bạn ).
1

•

GET AND PUT NEVER FILES : Đồng Bộ Hóa các File theo cả 2 cách .
Các File mới trên Site Cục Bộ sẽ chuyển đến Site Từ Xa và ngược lại.
(H1).
4. Nên nhấp vào DELETE REMOTE FILES NOT ON LOCAL DRIVER.
5. NHẤP PREVIEW . (H2).
• Nhấp Preview , ra bảng Background File Activity (H2)

•
•

•
•

Dreamweaver đã Đồng Bộ Hóa cho phép bạn xem trước các thay đổi
vốn sẽ thực hiện trên Site.
Dreamweaver chạy Update xong ra bảng Synchronize thông báo :
3Files sẽ update

Cột Action cho biết Dreamweaver đề nghị thực hiện đối với mỗi File.
Có thể chọn :
1. Get và đánh dấu các Files.
2. Put và đánh dấu các File .
3. Delete.
2

4. Ignore : Yêu cầu Dreamweaver bỏ qua.
5. Mark as Synchronize ( 2 mủi tên ) yêu cầu Dreamweaver xem
các Files đã chọn là đã được đồng bộ hóa do đó không thực
hiện Đồng bộ hóa nửa .
6. Compare : Mở các phiên bản Cục bộ và Từ xa của File để bạn
có thể so sánh các điểm khác biệt của chúng.
7. Nhấp OK.

II.CHE GIẤU CÁC FILES :
•
•
•
•
•

Không phải mọi Folder trong File Cục Bộ cần được Upload lên Site Từ Xa
trên Web Server.
Dreamweaver cho phép che giấu Folder để được miễn đồng bộ hóa . Điều
nầy sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn.
Thí dụ :Site chứa các Folder Movie lớn . Khi bạn sẵn sàng Upload các Files
hãy Cloak nó .
Dreamweaver sẽ không tốn thời gian quét lên nó và UnCloak Folder Movie
để Upload cùng các File khác lên Site Từ Xa .
Để che giấu ( CLOAK ) một Folder Site :
1. Nhấp Phải Folder trong vùng Files > Cloaking ...