Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8

BÀI 15 NGÀY 18.8.2006 SOẠN THEO
DREAMWEAVER 8 KS TRẦN VIỆT AN

I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTOP :
1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop > New > Folder > Gỏ
: website11 > Enter.
2. Mở Dreamweaver > Menu Site > Manage Sites > New > Site > Cột
Category chọn Local Info >> Cột Phải gỏ : website11 > Nhấp Biểu tượng
Browse > Desktop > Nhấp Đúp website11 > Select > Ok> Ok > Done.(H1).

3. Ra Bảng
1

Manage Site có kê website11 hiện diện > Nhấp Edit .(H2).

4. Cột Trái Category chọn Remote Info > Cột Phải Access chọn FTP > hàng
FTP Host nhập :  > Login nhập : utbinh026 >
Password nhập : ooo > Chọn Save > Nhấp Test để kiểm tra sự kết nối
Dreamweaver và Host Freewebtown > Dreamweaver ra bảng Thông Báo
kết nối hoàn tất > OK .OK > Done . (H3).

5. Panel Files có website11.

2

II.TẠO TRANG WEB :
1. Hàng Create New nhấp HTML > Ra Khung Stag để nhập nội dung vào >
Trường Tittle nhập : Chào Mứng Các bạn đến website11 của UTBINH.
2. Nhấp Nút Menu ( Tam Giác Đen nhỏ ) của Common trong Thanh Insert >
Text . Bạn sử dụng Thanh Insert nầy và Property Inspector để gỏ nhập
Text.(H4).

III.TẠO LIÊN KẾT HYPERLINK :
1. Liên kết với 1 Trang WEB :
Bôi đen Số 1 Liến Kết với Báo Thanh Niên > Copy > Paste Link của Báo nầy
vào Trường Link > Sau khi tạo liến kết Số 1 nầy có gạch đít báo cho biết đã
có Liên Kết > F12 > Yes > Save > Hiện ra File nầy ở Desktop > Nhấp vô số
1 > Báo Thanh Niên hiện ra > Close .(H5).

3

2. Liên kết với 1 Hình :
Bôi đen Số 2 Liên Kết với 1 Hình > Nhấp Nút Browse For File > Tìm đến
Hình cần Liên kết > Ok .(H6).

Dreamweaver cho biết Hình nầy ở ngoài Folder Web Site Cục bộ và đề nghị
chép vào > Yes > Save > F12 > Save > Nhấp lên số 2 Liên kết Hình > Hình
hiện ra .> Close .(H7).

3. Liên Kết với 1 Bản Nhạc MP3 :
Bỏ dỉa Nhạc MP3 vào Ổ > Bôi đen Số 3 liên kết với 1 Bản Nhạc MP3 > Nhấp
Biểu tượng Browse For File > Tím đến bản MP3 trong Ổ E > Chọn 1 bản >
OK > Yes > Save >Test thử giống trên.(H8).

4

4. Liên kết Hộp Thư của bạn :
Bôi đen Số 4 Send Me Email > Menu Insert > Email Link > Test đã có sẵn
4.Send Me Email > Hàng E- mail nhập địa chỉ Email của bạn > Ok.(H9).

5. Liên kết với Trang Web Cá Nhân :
Bôi đen Số 5 Liên Kết Trang Web của UTBINH > Copy > Paste Link của
Trang Web vào Trường LINK.(H10).

Các động tác khi bạn Test để xem kết quả của từng Link là bạn đồng thời Save
các thay đổi các nội dung của Trang Web > Nhấp Phải Tab Untitled-1.html >
Save As > Desktop > website11 > File name gỏ : index.html> Save.

V...
1
DREAMWEAVER 8
BÀI 15 NGÀY 18.8.2006 SON THEO
DREAMWEAVER 8 KS TRN VIT AN
I.TO SITE CC B TI DESKTOP :
1. To Folder Web Site ti Desktop : Nhp Phi Desktop > New > Folder > G
: website11 > Enter.
2. M Dreamweaver > Menu Site > Manage Sites > New > Site > Ct
Category chn Local Info >> Ct Phi g : website11 > Nhp Biu tượng
Browse > Desktop > Nhp Đúp website11 > Select > Ok> Ok > Done.(H1).
3. Ra Bng
DREAMWAVE 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 614