Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dreamweaver 8

Insert

ảnh

BÀI 16 NGÀY 19.8.2006 SOẠN THEO SÁCH DREMWEAVER 8 CỦA KS TV AN

I.TẠO FOLDER WEB SITE MỚI WEBSITE12 TRÊN DESKTOP :
1. Mở Dreamweaver > Create From Samples> Hàng Create From Samples
chọn Page Designs (CSS) > Ra bảng New Document> Bên Phải chọn Mẫu
TWO-COLUMN LEFT NAV > Create .(H1).

2. Ra Bảng Save As > Desktop > Create New Folder > Gỏ : website12 > Nhấp
Đúp lên > File name gỏ : index.html > Ra Bảng Copy Dependent Files >
Copy . Khung làm việc có Tab index.html.(H2).

1

3. Nhấp chọn Khung 280x200 > Nhấp Nút Image (Hàng Thanh Insert ) >
Image > Chọn 1 Hình > Ok.(H3).

2

4. Nhấp Phải Tab index.html > Save As > Save > Yes.
5. Định Nghĩa Ổ Dỉa và Site :
• Menu Site > New > Site > Site Name gỏ : website12 > Nhấp Biểu
tượng Browse> Desktop > Nhấp Đúp Folder website12 > Select > Ok
> Ok > Done.
• Menu Site > Manage Sites > Edit > Remote Info > Access chọn FTP >
FTP gỏ :  > Login : utbinh 026 > Password :
ooo > Chọn Save > Nhấp Test kiểm tra sự liên kết giữa Dreamweaver
và Host > Ok > Ok > Done .(H4).

•

Panel Files hiện ra website12 với các Files và Folders của nó . Nhấp
lên Hình vừa Insert vào hiện ra các chi tiết liên quan đến Hình.(H5).

II.INSE
3

RT ẢNH :
1. Đặt con trỏ lên Hình hiện ra TEXT :
• Khi nhấp OK sẽ hiện ra HT Image Tag Accessibility Attributes > Hàng
Alternate Text nhập Text thay thế Ảnh khi nhấp vào Ảnh > Hàng
Long Description thêm URL dẫn đến 1 Trang có mô tả chi tiết về Ảnh
> OK.
• Muốn không hiện ra HT nầy > Menu Edit > Preferences >
Accessibility > Hủy chọn Hộp kiểm Images.
• Khi bạn nhập TEXT trong Hàng Alternate Text , Text được đính kèm
vào Ảnh để người khiếm thị đọc . Họ đọc bằng cách sử dụng bộ đọc
màn hình dành riêng cho họ hoặc dành cho những người duyệt xem
ảnh được tắt không nhận ra.
• HT nầy không hiển thị ra cho UTBINH ( Không biết tại sao – có thể
phiên bản cài đặt nầy không FULL – Xin các bạn cho biết tại sao
không hiện ra HT ? ).
• Nhấp vào Ảnh > Trang Property Inspector gỏ nhập Text thay thế
trong Hộp ALT : Claudia Schiffer > Enter . Ctrl+Z nhiều lần để Undo
nhiều bậc . Ctrl+Y nhiều lần để REDO nhiều bậc.
• Xóa 1 Ảnh : Nhấp lên Ảnh > Phím SpaceBar > Ctrl+z > Ảnh Hiện ra
lại.
• Ảnh có thể Cắt – Copy - Paste – như thường thực hiện với TEXT.
2. Sử Dụng PANEL ASSETS :
• Các Ảnh đã sử dụng đều được liệt kê trong Panel Assets ( Tab Assets
kế Tab Files trong Panel Files ) . Cột Trái Hạng Mục đầu tiên là :
o Images > Nhấp lên > Hiện ra các ảnh trong Site của bạn .
o Chọn 1 Folder ản...
1
Dreamweaver 8
Insert nh
BÀI 16 NY 19.8.2006 SON THEO SÁCH DREMWEAVER 8 CA KS TV AN
I.TO FOLDER WEB SITE MI WEBSITE12 TRÊN DESKTOP :
1. M Dreamweaver > Create From Samples> Hàng Create From Samples
chn Page Designs (CSS) > Ra bng New Document> Bên Phi chn Mu
TWO-COLUMN LEFT NAV > Create .(H1).
2. Ra Bng Save As > Desktop > Create New Folder > G : website12 > Nhp
Đúp lên > File name g : index.html > Ra Bng Copy Dependent Files >
Copy . Khung làm vic Tab index.html.(H2).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 202