Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN
I.MỞ MỘT TRANG :

1. Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó.
2. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open.
(H1)

3. Nếu muốn mở một Trang mà bạn đã làm việc gần đây > Hạng Mục Open a
Recent Item trong Start Page và nhấp nó.

II.XEM TRƯỚC MỘT TRÌNH DUYỆT:

1

1. Phím F12 > Dreamweaver đòi hỏi bạn phải lưu Trang bạn vừa tạo trước khi
mở xem trước bằng Trình Duyệt . Nó hiện ra HT > Yes. (H2+3) .

2. Phím F12 > Mở Trình Duyệt xem trước mặc định . Hoặc : Menu File >
Preview in Browse > Chọn 1 Trình Duyệt > Trang mở ra theo Trình Duyệt
mà bạn đã chọn .(H4).

2

III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT TRONG DANH SÁCH BROWSE:
Menu File > Preview in Browse > Edit Browse List > HT Preferences hiện ra
> Thực hiện 1 hoặc nhiều điều sau đây :
• Thêm 1 Trình Duyệt : Nhấp + > Điền Thông Tin vào HT Add
Browse.(H5).

•
•
•

Loại bỏ 1 Trình Duyệt : Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp - .
Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên xem trước > Chọn nó và nhấp Nút
Primary Browse.
Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse.

IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TRANG :
Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Nhấp Hạng
Mục mà bạn muốn.
1. Chọn Mục APPEARANCE :
Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục
Appearance :
• Page Font : Chọn 1 Font mặc định của D.
• Size : Chọn kích cở Tuyệt đối là 9,10,12…> Được phép
chọn tiếp Đơn vị Tính – Chọn kích cở tương đối là Small ,
Medium , Large …
• Text Color : Chọn màu cho Text.
• Background Color : Cho phép bạn Insert vào 1 Ảnh nằm dưới
Text > Nhấp Nút Browse để tìm vị trí ảnh cần Insert vào > Ok.
Khi bạn chọn Ảnh làm nền , nó sẽ thay thế màu nền .
• Repeat : Xác lập ảnh nền sẽ hiển thị như thế nào nếu nó không
vừa toàn bộ trang. Chọn Repeat để xếp ngói ảnh theo chiều
ngang ( Repeat –x ) và dọc ( Repeat-y ).

3

•

Margin : Xác lập lề Phải – Trái – Trên – Dưới của Trang > Chọn
Đơn vị Tính > Ok .(H6+7).( Hình MH số 7 chưa nhập TEXT nên
chưa có tác dụng ).

2. Chọn Hạng Mục LINK :
Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục
LINK .
• Link Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụng Foont nầy
trừ khi được ghi đề bởi 1 Style Sheet CSS ) – Xác định In đậm –
In Nghiêng.
• Size : Giống trên.
4

•
•
•
•
•

Link Color : Xác lập màu.
Visited Links : Màu cho Text liên kết được tham quan . Có nghĩa
là sau khi Link được mở ra Text liên kết – Nhấp tiếp vào Liên
kết trong Text nầy ,ra text kế tiếp được xác định sẵn màu .
Rollov...
1
BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SON THEO CH KS TRN VIT AN
I.M MT TRANG :
1. Trong Panel Files > Tìm Trang mun m > Nhp Đúp .
2. Hoc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hin ra > Chn File > Open.
(H1)
3. Nếu mun m mt Trang mà bn đã làm vic gn đây > Hng Mc Open a
Recent Item trong Start Page nhp nó.
II.XEM TRƯỚC MT TNH DUYT:
DREAMWAVE 8 - Trang 2
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 211