Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8
BÀI 2 NGÀY 23.7.2006
Sách KS TRẦN VIỆT AN

CỬA SỔ TÀI LIỆU

1. Khi nhấp Shortcut hiện ra Bảng WorkSpace Setup > Chọn Designer > Ok. Nếu thay
đổi chọn lựa trên > Menu Window > WorkSpace LayOut . Ra 3 Mục để bạn chọn lựa
.Sách nầy giả định tất cả mọi người dùng Window đều chọn Designer LayOut . (H1).

2. Cột Create New giúp bạn tạo 1 Trang hoặc 1 Site mới . Có nhiều lực chọn bên dưới
cột.
I.CỬA SỔ TÀI LIỆU : THí dụ Chọn HTML
1. Đây là 1 Cửa sổ tài liệu Dreamweaver đơn giản . Ban có thể chỉnh sửa nó để thích
hợp với những thói quen của bạn .
2. Nếu mở nhiều Files cùng lúc , bạn sẽ thấy các Tables nằm dọc ở phần trên cùng
cửa sổ . Bạn nhấp vào 1 Table để chỉnh sửa . Bạn có thể Delate Table.(H2).
1

3. Nhấp Nút Restore Down ( Góc Phải trên ) > Trở lại nhấp Nút Maximize.
4. Thanh Menu : Nói về những gì mà bạn mong đợi thấy trên nền.
5. Thanh INSERT : Dứoi Thanh Menu.
• COMMON : Tập hợp nầy chứa các Đối Tượng thường được sử dụng nhiều
nhất như các liên kết với ảnh . (H3).

•

LAYOUT : nhấp nút xổ xuống chọn Layout . Hiện ra gồm các Tables – Div
– Layer – Khung ( Frame ) . Các Đối tượng nầy giúp bạn mô tả cách bạn
muốn trình bày Trang . (H4).

•

FORM : Gồm các thành phần Form như Trường Text , Nút và Hộp kiểm
(
H
5
)
.
2

•

TEXT : Giúp tạo Style cho Text đã nằm trên Trang tốt hơn là dùng
Property Inspector ( Nằm ở đáy ). (H6).

•

HTML : Ít hữu dụng , cho phép bạn chèn các đối tượng như Table –
Khung – Script vốn được thực hiện tốt hơn ở nơi khác .(H7).

•

APPLICATION : Giúp cho bạn làm việc với các cơ sở dữ liệu bên ngoài
(H8).

•

FLASH ELEMENTS : Chỉ chứa 1 Đối tượng bộ xem ảnh Flash.Nếu muốn
thêm các thành phần Flash như Nút Flash – Text – Video hãy quay về
Common > Nút Media . ( H9+10).

3

•

FAVORITES : Chỉ là rổng không . Dùng để chỉnh sửa , dùng để chứa
những gì bạn muốn nó có . Để làm điều nầy > Chọn Tập hợp Favorites >
Nhấp Phải > Cho phép bạn chọn lựa để thêm những đối tượng thường
được sử dụng nhiều nhất. (H11).

•

Chức năng của từng Nút và nút xổ xuống kế bên : Để con trỏ lên Nút
sẽ thấy Text mô tả chức năng của Nút đó . Nhấp Nút xổ xuống kế bên ra
chức năng phụ. (H12).

4

...
1
DREAMWEAVER 8
BÀI 2 NGÀY 23.7.2006
Sách KS TRN VIT AN
CA S TÀI LIU
1. Khi nhp Shortcut hin ra Bng WorkSpace Setup > Chn Designer > Ok. Nếu thay
đổi chn la tn > Menu Window > WorkSpace LayOut . Ra 3 Mc để bn chn la
.Sách ny gi định tt c mi người dùng Window đều chn Designer LayOut . (H1).
2. Ct Create New giúp bn to 1 Trang hoc 1 Site mi . nhiu lc chn bên dưới
ct.
I.CA S TÀI LIU : T d Chn HTML
1. Đây 1 Ca s tài liu Dreamweaver đơn gin . Ban th chnh sa nó để thích
hp vi nhng thói quen ca bn .
2. Nếu m nhiu Files cùng lúc , bn s thy c Tables nm dc phn tn cùng
ca s . Bn nhp vào 1 Table để chnh sa . Bn th Delate Table.(H2).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 128