Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8
STATUS BAR
PROPERTY INSPECTOR
PANEL
BÀI 4 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN
I.STATUS BAR ( Thanh Trạng Thái ):
Undo : Ctrl+Z – REDO : CTRL+Y.
1. Nhập Text vào .
2. Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ):
• Nhấp < body > là chọn toạn bộ nội dung trang .
• Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu > Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí
mà bạn đang nhấp > Nhấp lên Thẻ nầy > Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó
trong Properties. ( H1).

3. Góc Đáy Phải : Công cụ Select – Hand – Zoom – Tỉ lệ % đang hiển thị - Kích cở của
cửa sổ đang hiển thị ( Kế bên có nút xổ xuống để chọn Size của cửa sổ có sẵn ) – Ô
chót : Ước tính thời gian mà trình duyệt Download trang nầy .Nếu không thích 2 Ô
cuối cùng nầy , bạn có thể thay đổi bằng cách chọn Edit Sizes từ Menu bật lên . H2).

1

II.PROPERTY INSPECTOR :
Căn cứ những gì được chọn trong cửa sổ tài liệu , các tùy chọn mô tả sẽ xuất hiện
trong cửa sổ nầy .
• Bôi đen chọn AUGUST 3.2006 . (H3).

•

B
2

ôi đen chữ THURSDAY . (H4).

•

Chọn 1 Ảnh các tùy chọn xuất hiện . PROPERTY INSPECTOR được sử dụng
vừa xem , vừa chỉnh sửa .(H5).

3

•

Nhấp Tam giác nầy để thu hẹp hay mở rộng Inspector . (H6).

III.PANEL : Bên Phải màn Hình là các Panel
1. Các Panel có khi bị mất , chọn Menu Window > Arrange Panels để chúng xuất hiện
lại . Thường mặc định hiện hữu là : Application – Tag Inspector – CSS – File . (H7).

4

2. Không xuất hiện các Panel : Frames – History – Results – Code Inspector - Time
Lines . Chỉ xuất hiện khi bạn mở chúng ra ( Menu Windown > Nhấp các panel liệt kê
trên ) . (H8).

3. Mỗi Panel có tính năng riêng của nó , giúp dễ dàng khảo sát – chỉnh sửa những đối
tượng liên quan đến chúng .
4. Các Panel có chung vài thứ như sau :
• Nhấp Nút xổ để mở nội dung Panel.
• Kẹp Panel : Rê Panel đến nơi khác .
• Thanh Tiêu Đề : Nhấp Tab mở nội dung của nó .
• Nút Panel Options : Mở Menu để chọn.
• Nút Panel chứa 2 hay nhiều Tab.(H9).

•
•

Khung xem Category : Nhấp Tag <p> > Tab Attributes : Có 2 Khung xem là
Category và List .
Xem Category . (H10 ).
5

•
•

Xem List ( H11 )
Nút Panel Options sẽ xuất hiện Menu dựa vào Panel và Tab mà bạn đang làm
việc.(H12).

5. Ví Dụ : Sử dụng Panel CSS :
• Mở Panel CSS : Nhấp Thẻ CSS – Menu Window > CSS Styles.
• Nhấp Phải lên CSS Styles bật ra Menu để bạn có thể : Group CSS with – Close
CSS – Rename – Maximize – Close Panel Options . (H13).
6

•

Nhấp Tab Layers > Nút Panel Options > Group Layer with Panel khác .Có thể
chọn trong Menu bật ra hoặc tạo New Panel Gr...
1
DREAMWEAVER 8
STATUS BAR
PROPERTY INSPECTOR
PANEL
I 4 NGÀY 3.8.2006 SON THEO SÁCH KS TRN VIT AN
I.STATUS BAR ( Thanh Trng Thái ):
Undo : Ctrl+Z REDO : CTRL+Y.
1. Nhp Text vào .
2. Góc đáy bên Trái B Chn Th ( Tag Selector ):
Nhp < body > chn ton b ni dung trang .
Nhp bt c nơi nào trong mt tài liu > S hin ra Th hin hành ca v t
bn đang nhp > Nhp n Th ny > Bn s các d liu ca Th đó
trong Properties. ( H1).
3. Góc Đáy Phi : ng c Select Hand Zoom T l % đang hin th - Kích c ca
ca s đang hin th ( Kế bên có t x xung để chn Size ca ca s sn ) Ô
chót : Ước tính thi gian tnh duyt Download trang ny .Nếu không thích 2 Ô
cui cùng ny , bn th thay đổi bng cách chn Edit Sizes t Menu bt n . H2).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 165