Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LAYOUT
QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔ

BÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN
I.LAYOUT :
1. LAYOUT DESIGNER :
Trong Window , bạn có 2 Layout mặc định để chọn : Designer và Code > Nếu trước
đó bạn đã thêm , xóa di chuyển các Panel và các tài liệu , bạn có thể trở về Layout
ban đầu bằng cách : Menu Window > WorkSpace Layout > Designer. (H1).

2. LAYOUT DUAL SCREEN : (H2).
1

3. CHỈNN SỬA LAYOUT : Nới Rộng Cửa sổ > Nhấp Nút Tam Giác Nhỏ ở Đáy hay hông
Cửa sổ hoặc Phím F 4 ( H3).

2

4. Bạn thiết lập theo cách bạn mong muốn , sau đó Save bằng cách Menu Window >
WorkSpace Layout > Save Current > Nhập đặt tên . sau nầy muốn đổi tên khác , bạn
chọn Menu Window > WorkSpace Layout > Manage .
II.QUẢN LÝ CÁC CỬA SỔ :
1. XẾP TẦNG :
Mở Layout mặc định Designer (H4)

Mở Layout có kiểu Xếp Tầng : Window > Cascade .Các Cửa Sổ Tài Liệu sẽ xuất hiện
theo kiểu xếp tầng . Mỗi cửa sổ hơi thấp hơn và nằm bên Phải so với cửa sổ nằm
ngang đằng sau nó . ( H5).

3

2. CHIỀU NGANG :
Mở Layout mặc định > Window > Title Horizontally > ra cửa sổ tài liệu xếp ngói theo
chiều ngang với khoảng trống tách đều . (H6).

3. CHIỀU DỌC :
Mở Layout mặc định > Window > Title Vertically > Các cửa sổ xếp ngói theo chiều
dọc với khoảng trống có sẵn dược tách đều giữa chúng.(H7).

4. CHÚ Ý :
• Nhấp nút maximize cửa sổ của bất cứ tài liệu nào để đặt trở lại tất cả cửa sổ
đang mở vào vị trí của chúng .
• Muốn tìm tài liệu đang mở > Menu Window > Tài liệu nằm cuối Menu.
• Dùng Menu bật lên ở đáy Phải cửa sổ liệt kê các kích cở cửa sổ có sẵn.
4

...
1
LAYOUT
QUN LÝ CÁC CA S
BÀI 5 NGÀY 3.8.2006 SON THEO CH KS TRN VIT AN
I.LAYOUT :
1. LAYOUT DESIGNER :
Trong Window , bn có 2 Layout mc định để chn : Designer và Code > Nếu trước
đó bn đã thêm , xóa di chuyn các Panel và các tài liu , bn th tr v Layout
ban đầu bng cách : Menu Window > WorkSpace Layout > Designer. (H1).
2. LAYOUT DUAL SCREEN : (H2).
DREAMWAVE 8 - Trang 2
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 337