Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER 8

BÀI 9 NGÀY 15.8.2006 SOẠN SÁCH DREAMWEAVER 8 KS TRẦN VIỆT AN
Bài soạn nầy utbinh tự học bằng sách trên nên có nhiều lỗi thiếu sót các bạn
thông cảm bỏ qua cho .Cám ơn.

I.GIAO THỨC FTP LÀ GÌ ?
Viết tắt chữ : FILE TRANSFER PROTOCOL là 1 phương pháp thông thường để truyền tải
upload các Files lên Host Server ( Từ máy tính nầy sang máy tình của Server được kết nối
bằng Internet ) .
Máy Server phải chạy 1 chương trình Server FTP + Phần mềm Server.
Riêng bạn muốn thực hiện dạng giao thức FTP nầy , bạn phải cài Phần mềm có FTP Client
trong máy tính của bạn để Up lên Host và Down từ Host về máy bạn .
Thông thường hay sử dụng Software Cute FTP 7.1 Professional ( utbinh đang dùng ). Trong
Dreamweaver có các chức năng FTP Client cài sẵn .
Một trong những khuyết điểm của FTP là giao thức không có sự bảo mật cài sẵn . Tất cả
thông tin được gởi một cách rõ ràng bao gồm tên người dùng , password và chính các Files.

II.GIAO THỨC SECURE FTP : ( SFTP ).
Giải quyết vấn đề bảo mật bằng cách nó mã hóa tất cả thông tin được gởi giữa Client FTP
( Thí dụ Dreamweaver và Server FTP đều có SFTP ).

III.GIAO THỨC WebDAV:
Cung cấp khả năng bảo mật và giải quyết vấn đề khác mà những người dùng Dreamweaver
đối mặt :
• Bảo đảm rằng mỗi lần có người chỉnh sửa một Trang Web cụ thể , WebDAV khóa 1
File trong khi nó đang được chỉnh sửa và nhả khóa khi trang được hoàn tất.
• Dreamweaver có hệ thống Khóa và MỞ KHÓA các Files của riêng nó khi bạn sử dụng
các giao thức không phải là WebDAV .
• Thực tế bạn sẽ không thấy 1 sự khác biệt trong hoạt động của Dreamweaver bất kể
bạn chọn giao thức nào . ( Hình thức kết nối ).

IV.ĐỊNH NGHĨA SITE TỪ XA BẰNG WEBDAV:
1. Menu Site > Manage Sites > Thẻ Help . Hiện ra Hướng dẫn .
1

Setting the Manage Sites dialog box options
The purpose of this dialog box is to let you create a new site, edit a site, duplicate a
site, remove a site, or import or export a site.
To create, edit, or delete a site:
1. Select a site from the window.
2. Click a button to select one of the options:
New enables you to create a new site.
For more information, see Setting up a new Dreamweaver site.
Edit enables you to edit an existing site.
For more information, see Editing settings for a Dreamweaver site.
Duplicate creates a copy of the site you selected.
The copy appears in the site list window.
Remove deletes the selected site.
Dreamweaver alerts you that you cannot undo this action.
Export enables you to save the exported site as an XML file.
For more informatio...
1
DREAMWEAVER 8
BÀI 9 NY 15.8.2006 SON SÁCH DREAMWEAVER 8 KS TRN VIT AN
Bài son ny utbinh t hc bng sách trên nên nhiu li thiếu sót các bn
thông cm b qua cho .m ơn.
I.GIAO THC FTP LÀ ?
Viết tt ch : FILE TRANSFER PROTOCOL 1 phương pp thông thường để truyn ti
upload các Files lên Host Server ( T máy tính ny sang máy tình ca Server được kết ni
bng Internet ) .
Máy Server phi chy 1 chương trình Server FTP + Phn mm Server.
Riêng bn mun thc hin dng giao thc FTP ny , bn phi cài Phn mm FTP Client
trong máy tính ca bn để Up lên Host Down t Host v y bn .
Thông thường hay s dng Software Cute FTP 7.1 Professional ( utbinh đang dùng ). Trong
Dreamweaver các chc năng FTP Client i sn .
Mt trong nhng khuyết đim ca FTP giao thc không s bo mt cài sn . Tt c
thông tin được gi mt cách ràng bao gm tên người dùng , password chính các Files.
II.GIAO THC SECURE FTP : ( SFTP ).
Gii quyết vn đề bo mt bng cách hóa tt c tng tin được gi gia Client FTP
( Thí d Dreamweaver Server FTP đều có SFTP ).
III.GIAO THC WebDAV:
Cung cp kh năng bo mt và gii quyết vn đề khác nhng người dùng Dreamweaver
đối mt :
Bo đảm rng mi ln người chnh sa mt Trang Web c th , WebDAV khóa 1
File trong khi đang được chnh sa nh khóa khi trang được hoàn tt.
Dreamweaver h thng Khóa M KHÓA các Files ca riêng khi bn s dng
các giao thc không phi WebDAV .
Thc tế bn s không thy 1 s khác bit trong hot động ca Dreamweaver bt k
bn chn giao thc nào . ( Hình thc kết ni ).
IV.ĐỊNH NGHĨA SITE T XA BNG WEBDAV:
1. Menu Site > Manage Sites > Th Help . Hin ra Hướng dn .
DREAMWAVE 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 663