Ktl-icon-tai-lieu

Dreamweaver MX tiếng VIệt

Được đăng lên bởi thor
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CLB Tin học – Mediaspace - HUFLIT

SỬ DỤNG MACROMEDIA DREAMWEAVER MX
Người soạn: Hoàng Đăng Quang
Dreamweaver là một chương trình Visual Editor chuyên nghiệp để tạo và quản lý các trang
web. Dreamweaver cung cấp các công cụ phác thảo trang web cao cấp, hỗ trợ các tính năng
DHTML (Dynamic HTML) mà không cần viết các dòng lệnh giúp các bạn không biết lập trình
web cũng có thể thiết kế được các trang web động một cách dễ dàng, trực quan.Với Dreamweaver
bạn có thể dễ dàng nhúng các sản phẩm của các chương trình thiết kế web khác như Flash,
Fireworks, Shockwave, Generator, Authorwave vv...
Với Dreamweaver bạn có thể quản lý các Local và Remote site giúp cho việc quản lý các
trang web trong các site cục bộ và các website điều khiển từ xa có thể đồng bộ. Ngoài ra
Dreamweaver còn cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp HTML.Với Quick Tag Editor bạn có thể nhanh
chóng bổ sung hoặc xóa bỏ một HTML mà không cần thoát khỏi cửa sổ tài liệu.Chế độ soạn thảo
trang web bằng HTML giúp các bạn có thể thiết kế trang trực tiếp bằng ngôn ngữ HTML.
Dreamweaver còn hổ trợ các HTML Styles và Cascading Style Sheet giúp bạn định dạng
trang web nhằm tăng tính hấp dẫn khi duyệt các trang web này.Vùng làm việc của chương trình
Deamweaver rất linh động và dễ sử dụng gồm các thành phần như sau: Document, Launcher,
Object Palette, Property Inspector, Floating Palette và các context menu(menu ngữ cảnh) ... để mở
các thành phần này bạn có thể vào menu Window-> chọn tên của thành phần cần hiển thị .
I. Cửa sổ làm việc:
1. Thanh menu
6. Panel groups

2. Thanh chèn
(Insert)
3. Thanh tài liệu
(Document)

Vùng soạn thảo

4. Tag selector

5. Thanh thuộc tính
(Properties)

II. Mô tả chức năng:
1. Thanh menu:
Gồm các menu:
- File: gồm các chức năng liên quan đến tập tin như: New, Open, Save, Print…
- Edit: gồm các chức năng hỗ trợ việc soạn thảo: Copy, Cut, Paste, Undo, Find, Replace…
- View: gồm các chức năng liên quan đến phần hiển thị: Code (Hiển thị phần mã HTML hay
mã PHP) , Design (cho phép bạn xem trước trang web trước khi chạy trên WebBrowse), Code and
Design (Hiển thị song song cả 2 chức năng)..
1

CLB Tin học – Mediaspace - HUFLIT

- Insert: Dùng để chèn các thẻ hay đối tượng vào phần soạn thảo: Image, Table, Form…
- Modify: Các chứng năng về chỉnh sửa các thành phần của trang. Sử dụng menu này các
bản có thể sửa chữa thuộc tính của các thẻ (tag), thay đổi các thành phần của table…
- Text: Các chức năng chỉnh sửa văn bản text: font, css, size, color, canh lề (align).
- Command: Hỗ trợ các chức...
CLB Tin hc – Mediaspace - HUFLIT
S DNG MACROMEDIA DREAMWEAVER MX
Người son: Hoàng Đăng Quang
Dreamweaver là mt chương trình Visual Editor chuyên nghip để to và qun lý các trang
web. Dreamweaver cung cp các công c phác tho trang web cao cp, h tr các tính năng
DHTML (Dynamic HTML) mà không cn viết các dòng lnh giúp các bn không biết lp trình
web cũng có th thiết kế được các trang web động mt cách d dàng, trc quan.Vi Dreamweaver
bn có th d dàng nhúng các sn phm ca các chương trình thiết kế web khác như Flash,
Fireworks, Shockwave, Generator, Authorwave vv...
Vi Dreamweaver bn có th qu
n lý các Local và Remote site giúp cho vic qun lý các
trang web trong các site cc b và các website điu khin t xa có th đồng b. Ngoài ra
Dreamweaver còn cho phép bn chnh sa trc tiếp HTML.Vi Quick Tag Editor bn có th nhanh
chóng b sung hoc xóa b mt HTML mà không cn thoát khi ca s tài liu.Chế độ son tho
trang web bng HTML giúp các bn có th thiết kế trang trc tiếp bng ngôn ng HTML.
Dreamweaver còn h tr các HTML Styles Cascading Style Sheet giúp bn định d
ng
trang web nhm tăng tính hp dn khi duyt các trang web này.Vùng làm vic ca chương trình
Deamweaver rt linh động và d s dng gm các thành phn như sau: Document, Launcher,
Object Palette, Property Inspector, Floating Palette và các context menu(menu ng cnh) ... để m
các thành phn này bn có th vào menu Window-> chn tên ca thành phn cn hin th .
I.
Ca s làm vic:
1. Thanh menu
6. Panel groups
II.
Mô t chc năng:
1.
Thanh menu:
Gm các menu:
- File: gm các chc năng liên quan đến tp tin như: New, Open, Save, Print…
- Edit: gm các chc năng h tr vic son tho: Copy, Cut, Paste, Undo, Find, Replace…
- View: gm các chc năng liên quan đến phn hin th: Code (Hin th phn mã HTML hay
mã PHP) , Design (cho phép bn xem trước trang web trước khi chy trên WebBrowse), Code and
Design (Hin th song song c 2 chc năng)..
Vùng son tho
2. Thanh chèn
(Insert)
3. Thanh tài liu
(Document)
4. Tag selector
5. Thanh thuc tính
(Properties)
1
Dreamweaver MX tiếng VIệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dreamweaver MX tiếng VIệt - Người đăng: thor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dreamweaver MX tiếng VIệt 9 10 865