Ktl-icon-tai-lieu

Drupal 7 cho người mới học

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 3311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Drupal 7 cho người mới học

Lời nói đầu
Tài liệu được viết giống như 1 bản ghi chép, ghi lại những thứ mà mình đã đọc được từ các ebook tiếng
anh, do vậy bố cục sắp xếp của nó có thể chưa chính xác, cách trình bày không theo chuẩn 1 ebook nào
cả và nhiều chỗ viết chưa rõ nghĩa và không mạch lạc do hạn chế về ngoại ngữ của bản thân mình.tài liệu
mang đậm tính chất cá nhân do vậy bạn sẽ bắt gặp trong tài liệu này nhiều đoạn kí tự in đậm, in màu,
cỡ chữ lớn bất thường và được tô màu khác nhau, đó là các đoạn có liên quan đến nhau hay là những
ghi chú quan trọng mà bạn cần phải đọc kĩ.
Phần lớn nội dung trong tài liệu này dựa trên cuốn ebook “Beginning Drupal 7 - TODD TOMLINSON”,
nội dung trình bày các thành phần cơ bản, cách sử dụng và thiết lập chúng trong drupal 7, trong chương
cuối có đề cập tới cách theming cơ bản trong drupal 7
Trong những tài liệu mình sẽ chia sẻ trong thời gian tới bao gồm :



Cách theming chuyên sâu trong drupal 7
Cách tạo và phát triển module trong drupal 7

Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com

1

Drupal 7 cho người mới học

Mục Lục
Lời nói đầu .............................................................................................................................................. 1
Creating Content (tạo 1 bài viết content) ................................................................................................. 7
Các loại lựa chọn để them vào content ................................................................................................ 7
Menu settings .................................................................................................................................. 7
Revision Information........................................................................................................................ 9
URL Path Settings........................................................................................................................... 11
Comment Settings ......................................................................................................................... 11
Authoring Information ................................................................................................................... 12
Publishing Options ......................................................................................................................... 13
Deleting Content ..................................................................................................
Drupal 7 cho ngưi mi hc
Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com 1
Lời nói đầu
Tài liệu được viết giống như 1 bản ghi chép, ghi lại nhng th mà mình đã đọc được t các ebook tiếng
anh, do vy b cc sp xếp của nó có thể chưa chính xác, cách trình bày không theo chuẩn 1 ebook nào
c nhiều ch viết chưa rõ nghĩa và không mạch lc do hn chế v ngoi ng ca bản thân mình.tài liệu
mang đậm tính chất cá nhân do vậy bn s bt gặp trong tài liệu này nhiều đoạn kí t in đậm, in màu,
c ch ln bất thường và được tô màu khác nhau, đó là các đoạn có liên quan đến nhau hay là những
ghi chú quan trọng mà bạn cn phải đọc kĩ.
Phn ln nội dung trong tài liệu này dựa trên cuốn ebook “Beginning Drupal 7 - TODD TOMLINSON,
ni dung trình bày các thành phần cơ bản, cách sử dụng và thiết lập chúng trong drupal 7, trong chương
cuối có đề cp tới cách theming cơ bản trong drupal 7
Trong những tài liệu mình sẽ chia s trong thi gian ti bao gm :
Cách theming chuyên sâu trong drupal 7
Cách tạo và phát triển module trong drupal 7
Drupal 7 cho người mới học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Drupal 7 cho người mới học - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
Drupal 7 cho người mới học 9 10 243