Ktl-icon-tai-lieu

Dự án quản lý phần mềm

Được đăng lên bởi lekhoi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỰ ÁN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM
ĐÀO TẠO TÍN CHỈ CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS. TRƯƠNG MỸ DUNG
NHÓM THỰC HIỆN: 2
CH1201029 – LƯƠNG TRẦN HY HIẾN
CH1201061 – VŨ THÁI
CH1201076 – LÊ MINH TRIẾT
CH1201150 – TRẦN THỊ HỒNG YẾN

TP. HCM, tháng 10 năm 2013

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. TRƯƠNG MỸ DUNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN

MỤC LỤC
1

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN (INIT) ............................................................................................... 3
1.1 Kịch bản ...........................................................................................................................3
1.2 Lựa chọn Giám đốc dự án (Project Manager) ............................................................ 7
1.3 Bản tôn chỉ dự án (Project Charter) .............................................................................8

2

LẬP KẾ HOẠCH (PLAN) ....................................................................................................9
2.1 Kịch bản ...........................................................................................................................9
2.2 Hợp đồng nhóm thực hiện dự án (team contract). ....................................................9
2.3 Bảng phân tích các bên liên quan (stakeholder analysis) cho dự án ....................11
2.4 Phạm vi dự án (scope statement). ..............................................................................12
2.5 Phân rã công việc ..........................................................................................................13
2.5.1 Cấu trúc phân rã công việc (WBS) ............................................................... 13
2.5.2 Lược đồ Gantt .................................................................................................15
2.5.3 Lược đồ mạng (Network diagram).............................................................. 15
2.5.4 Ma trận phân bổ trách nhiệm (RAM) .......................................................... 15
2.6 Ước lượng thời gian và chi phí ...................................................................................18
2.7 Ước lượng tài nguyên và nhân sự..............................................................................20
2.7.1 Danh sách nhân sự .........................................................................................20
2.7.2 Danh sách tài nguyên ........................................................................
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH THÔNG TIN
D ÁN
XÂY DNG PHN MM
ĐÀO TẠO TÍN CH CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN: PGS.TS. TRƯƠNG M DUNG
NHÓM THC HIN: 2
CH1201029 LƯƠNG TRẦN HY HIN
CH1201061 VŨ THÁI
CH1201076 LÊ MINH TRIT
CH1201150 TRN TH HNG YN
TP. HCM, tháng 10 năm 2013
Dự án quản lý phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án quản lý phần mềm - Người đăng: lekhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Dự án quản lý phần mềm 9 10 131