Ktl-icon-tai-lieu

Dự giờ môn tin học

Được đăng lên bởi Hồng Huệ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HAÂN HOAN CHAØO ÑOÙN CAÙC BAÏN
HOÏC SINH VAØ CAÙC THAÀY COÂ
ÑEÁN DÖÏ GIÔØ!

KIEÅM TRA BAØI

Caâu hoûi: Haõy xaùc ñònh Input, Output vaø moâ
taû thuaät toaùn ñeå giaûi baøi toaùn: Tìm giaù trò lôùn
nhaát cuûa 3 soá a, b, c cho tröôùc.

Baøi giaûi:
Input: a,b,c
Output: Max(a,b,c)
Thuaät toaùn:
Böôùc 1: Max a;

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

1. Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän:
Trong cuoäc soáng, luoân coù caùc coâng vieäc chuùng ta
phaûi laøm haèng ngaøy.
Ví duï:


Moãi saùng em thöùc daäy, em taäp theå duïc buoåi saùng.



Moãi saùng thöù hai, em seõ döï leã chaøo côø.

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

1. Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän:
Tuy nhieân, caùc coâng vieäc ñoù seõ bò thay ñoåi bôûi caùc
hoaøn caûnh khaùc nhau.
Ví duï:


Neáu em bò beänh, em seõ khoâng taäp theå duïc.



Neáu trôøi möa, em seõ khoâng döï leã chaøo côø.

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

1. Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän:
Töø Neáu trong caùc ví duï treân duøng ñeå chæ ra caùc
ñieàu kieän:


Em bò beänh



Trôøi möa
Khi ñoù, caùc hoaït ñoäng tieáp theo seõ phuï thuoäc vaøo
caùc ñieàu kieän naøy.
Em taäp theå duïc.
Em döï leä chaøo côø.




Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

1. Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän:
 Caùc hoaït ñoäng nhö vaäy goïi laø hoaït ñoäng phuï
thuoäc vaøo ñieàu kieän.

Vaäy hoaït ñoäng phuï thuoäc
vaøo ñieàu kieän laø gì?

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

1. Hoaït ñoäng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän:
Hoaït ñoäng chæ thöïc hieän ñöôïc khi coù moät ñieàu
kieän cuï theå xaûy ra goïi laø hoaït ñoäng phuï thuoäc
vaøo ñieàu kieän.
Caùc ñieàu kieän ñöôïc moâ taû sau töø “Neáu”.
Ví duï:


Neáu em bò beänh, em seõ khoâng taäp theå duïc.



Neáu trôøi möa, em seõ khoâng döï leã chaøo côø.

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

2. Tính ñuùng hoaëc sai cuûa ñieàu kieän:
Xeùt ví duï:


Neáu em bò beänh, em seõ khoâng taäp theå duïc.
Ñieàu
kieän
Em bò
beänh?

Kieåm tra
Saùng daäy, em caûm
thaáy kheûo maïnh
Saùng daäy, em caûm
thaáy meät moûi

Keát quaû
Sai
Ñuùng

Hoaït ñoäng
tieáp theo
Em taäp theå
duïc
Em khoâng taäp
theå duïc

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

2. Tính ñuùng hoaëc sai cuûa ñieàu kieän:
Khi keát quaû kieåm tra laø ñuùng, thì ñieàu kieän ñöôïc
thoûa maõn.
Ngöôïc laïi, keát quaû kieåm tra laø sai, ta noùi ñieàu
kieän khoâng thoûa maõn.

Baøi 6

CAÂU LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN

3. Ñieàu kieän vaø pheùp so saùnh:

Cho
Pheùp2 so
soá saù
a vaø
nh b,
cho
ta
coùkeá
theå
t quaû
thöïcnhö
hieätheá
n caùc
phe...
HAÂN HOAN CHAØO ÑOÙN CAÙC BAÏN
HAÂN HOAN CHAØO ÑOÙN CAÙC BAÏN
HOÏC SINH VAØ CAÙC THAÀY COÂ
HOÏC SINH VAØ CAÙC THAÀY COÂ
ÑEÁN DÖÏ GIÔØ!
ÑEÁN DÖÏ GIÔØ!
Dự giờ môn tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự giờ môn tin học - Người đăng: Hồng Huệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Dự giờ môn tin học 9 10 458