Ktl-icon-tai-lieu

DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 87C524 XÂY DỰNG MẠCH GHÉP NỐI VỚI BỘ BIẾN ĐỔI DAC0808

Được đăng lên bởi Admjn Ictu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2471 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT &TT
KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA.

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ BAN ĐẦU
ĐỀ TÀI:

DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 87C524 XÂY DỰNG MẠCH
GHÉP NỐI
VỚI BỘ BIẾN ĐỔI DAC0808
Giáo viên hướng dẫn : Lê Văn Chung
Sinh viên thực hiện
Lớp

: Trần Lai Thành
: ĐKTĐK9A

Thái Nguyên ngày 14 tháng 12 năm 2012

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……. 000 ……
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Thái Ngyên, Ngày ..….Tháng…....Năm 2012
GVHD

MỤ C L Ụ C
Phần 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI ĐIỀU K...
ĐAI H C THÁI NGUYÊN
TR NG Đ I H C CNTT &TTƯỜ
KHOA CÔNG NGH T Đ NG HÓA .
BÁO CÁO TH C T P NGH BAN Đ U
Đ TÀI :
DÙNG VI ĐI U KHI N 87C524 XÂY D NG M CH
GHÉP N I
V I BỘ BI N Đ I DAC0808
Giáo viên h ng d n ướ : Lê Văn Chung
Sinh viên thực hiện : Trần Lai Thành
L p : ĐKTĐK9A
Thái Nguyên ngày 14 tháng 12 năm 2012
DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 87C524 XÂY DỰNG MẠCH GHÉP NỐI VỚI BỘ BIẾN ĐỔI DAC0808 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 87C524 XÂY DỰNG MẠCH GHÉP NỐI VỚI BỘ BIẾN ĐỔI DAC0808 - Người đăng: Admjn Ictu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN 87C524 XÂY DỰNG MẠCH GHÉP NỐI VỚI BỘ BIẾN ĐỔI DAC0808 9 10 529