Ktl-icon-tai-lieu

Dynamic Programming

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Dynamic Programming

13.9.2004

Ch. 1: Dynamic Programming

1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Giôùi thieäu
°

°

Dynamic programming
— giaûi baøi toaùn baèng caùch keát hôïp caùc lôøi giaûi cuûa caùc baøi toaùn con.
— (ôû ñaây “programming” khoâng coù nghóa laø laäp trình).
So saùnh dynamic programming vaø “chia-vaø-trò” (divide-and-conquer)
— Giaûi thuaät chia-vaø-trò
° chia baøi toaùn thaønh caùc baøi toaùn con ñoäc laäp ,
° giaûi chuùng baèng ñeä quy,
° keát hôïp chuùng ñeå coù lôøi giaûi cho baøi toaùn ban ñaàu.
— Giaûi thuaät dynamic programming
° caùc baøi toaùn con khoâng ñoäc laäp vôùi nhau: chuùng coù chung caùc
baøi toaùn con nhoû hôn.
° giaûi moãi baøi toaùn con chæ moät laàn, vaø ghi nhôù lôøi giaûi ñoù trong
moät baûng ñeå truy caäp khi caàn ñeán.

13.9.2004

Ch. 1: Dynamic Programming

2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Baøi toaùn toái öu
°

°

Baøi toaùn toái öu
— coù theå coù nhieàu lôøi giaûi
— moãi lôøi giaûi coù moät trò
Tìm lôøi giaûi coù trò toái öu (cöïc tieåu hay cöïc ñaïi).

13.9.2004

Ch. 1: Dynamic Programming

3

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Nguyeân taéc cuûa dynamic programming
°

Moät giaûi thuaät dynamic programming ñöôïc xaây döïng qua boán böôùc:
1. Xaùc ñònh caáu truùc cuûa moät lôøi giaûi toái öu.
2. Ñònh nghóa ñeä quy cho giaù trò cuûa moät lôøi giaûi toái öu.
3. Tính giaù trò cuûa moät lôøi giaûi toái öu töø döôùi leân (“bottom-up”).
4. Xaây döïng lôøi giaûi toái öu töø caùc thoâng tin ñaõ tính.

13.9.2004

Ch. 1: Dynamic Programming

4

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Nhaân moät chuoãi ma traän
°
°

°
°

Cho moät chuoãi ma traän A1, A2,..., An.
Xaùc ñònh tích A1A2  An döïa treân giaûi thuaät xaùc ñònh tích cuûa hai ma
traän.
Bieåu dieãn caùch tính tích cuûa moät chuoãi ma traän baèng caùch “ñaët giöõa
ngoaëc” (pa’renthesize) caùc caëp ma traän seõ ñöôïc nhaân vôùi nhau.
Moät tích cuûa moät chuoãi ma traän laø fully parenthesized neáu noù laø
— moät ma traän hoaëc laø
— tích cuûa hai tích cuûa chuoãi ma traän fully parenthesized khaùc, vaø
ñöôïc ñaët giöõa ngoaëc.
Ví duï: moät vaøi tích cuûa chuoãi ma traän ñöôïc fully parenthesized
— A
— (AB)
— ((AB)C).

13.9.2004

Ch. 1: Dynamic Programming

5

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

...
13.9.2004 Ch. 1: Dynamic Programming 1
Dynamic Programming
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Dynamic Programming - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dynamic Programming - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dynamic Programming 9 10 585