Ktl-icon-tai-lieu

ebook đồ họa máy tính

Được đăng lên bởi John Lemon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 2 lần
60
Ch¬ng 6 : ®å ho¹ trong c
§
1. Kh¸i niÖm chung
Turbo C cã kho¶ng 100 hµm ®å ho¹ . C¸c hµm nµy ®îc chia lµm hai kiÓu :
Lo¹i theo kiÓu v¨n b¶n ( vÝ dô hµm t¹o cöa sæ )
Lo¹i theo kiÓu ®å ho¹
§2. Hµm theo kiÓu v¨n b¶n
C¸c hµm nµy ®îc dïng víi mµn h×nh ®¬n s¾c hay mµn h×nh ®å ho¹ . Ta ph¶i ®Æt vµo
®Çu ch¬ng tr×nh dßng #include <conio.h> .
1. Cöa sæ : Môc ®Ých cña c¸c hµm ®å ho¹ theo kiÓu v¨n b¶n lµ t¹o ra c¸c cöa sæ . Cöa sæ lµ
vubgf h×nh ch÷ nhËt trªn mµn h×nh dïng ®Ó giíi h¹n vïng xuÊt d÷ liÖu . NÕu ta so¹n th¶o
v¨n b¶n trong cöa sæ th× con nh¸y chØ di chuyÓn trong ph¹m vi cña cöa sæ chø kh«ng ph¶i
toµn bé mµn h×nh . Ta xÐt mét ch¬ng tr×nh t¹o ra cöa sæ vµ ®iÒn ®Çy vµo ®ã dßng “ Xin
chao “
Ch¬ng tr×nh 6-1 :
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#define left 10
#define top 8
#define right 52
#define bot 21
void main()
{
int i;
clrscr();
window(left,top,right,bot);
textcolor(RED);
textbackground(GREEN);
for (i=0;i<100;i++)
{
cputs(" Xin chao ");
delay(100);
}
gotoxy(15,8);
cputs("Ket thuc");
getche();
}
Trong ch¬ng tr×nh ta cã hµm :
window(x1,y1,x2,y2) dïng ®Ó Ên ®Þnh mét cöa sæ cã to¹ ®é gãc trªn tr¸i lµ x1,y1 vµ
gãc díi ph¶i lµ x2,y2
textcolor(RED) ®Ó Ên ®Þnh mµu ch÷ lµ ®á
textbackcolor(GREEN) ®Ó Ên ®Þnh mµu nÒn v¨n b¶n lµ xanh l¸ c©y
gotoxy(x,y) ®Ó di chuyÓn con nh¸y vÒ to¹ ®é x,y
ebook đồ họa máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ebook đồ họa máy tính - Người đăng: John Lemon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ebook đồ họa máy tính 9 10 693