Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 1 Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cẩm Tuyển

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN KHẮC ĐỘ - NGUYỄN CAM t u y ể n

Hướng dẫn sử dụng

bộ lọc & hiệu útig

Hướng dẫn sử dụng
BỘ LỌC VÀ HIỆU ỨNG PHOTOSHOP

NHÀ XUẤT BẢN LAO DỘNG
175 Giỉrnơ Vò, Hà Xội

CHI NHÁNH PHÍA NAM
S ”| (.’á c h

m ạ n g i h a n g T u m . ( ¿ 1. T P .iI C M

LÊ HUY HÒA

Cììi ĩ i tr ách l ì ỉ ù r i n x i /at ha>i:

lỉổ Lan Phương

Biờiì t ập:

Đoàn Khắc ỉ)ộ

Bì a r á t r i n h bùv:

Hổ Lan Phư ơng

Siỉ a hán i n :

Dơn vị liên doanh: Doanh n g h iệ p sách T h àn h Nghĩa

in:
xác

1 0 0 0 c u ô n , kliố:
nhận

dăng

1 4,5 X 2 0 ,5 c m . tạ i C ty C ó P h u n

ký

kê

2 0 1 0 /C X B /2 7 - 131/L Đ .
xuât bản

Q uyết

Lao Đ ộng cấp

luU c h i ế u t h á n g

11 n á m

ho ạcli

ngày
2010.

xuât

đ ịn h
11

ban
xuất

th án g

cùa
bán

Cục
scí

10 n ă m

ỉn

B o n 'ĩ r e . ( ỉ i à y

xuất,

bân

số

316/Q Đ C N -L Đ ,
2010. In

xong và

971N hà
nộp

/

LỜI NÓI ĐẦU

Photoshop là ph ần mềm đồ họa khá nối tiêng trong lĩnh vực
design. Với các phiên b á n Photoshop mới ra đời, đã cung cáp
nhiều hiệu ứng xứ lý ánh, hiệu ứng chữ... giúp người sứ đụng
sá n g tạo ra nhiều V urưng thi ết kế, từ dó Lạo nẽn n hữ ng bức á n h
có tính nghệ t h u ậ t cao.
Cuốn sách H ư ớ n g d ẫ n s ử d ụ n g bộ lọ c và h i ệ u ứ n g
P h o t o s h o p dược chúng tỏi biên soạn theo hướng thực hàn h.
Mỗ i b à i t ậ p (lều dược h ư ớ n g d ẫ n ti mi từng- bưức: từ lúc b á t d ầ u

cho đèn khi ra kêt qua. Nhừng kiên thức trong sách đã dược
chúng tôi chọn lọc, biên tập kỳ lường và tất ca đều gần êịtTii với
công việc h à n g ngày cúa người sử dụng.
C hún g tòi r ất có’ gắng' trong quá trinlì biên soạn, tuy n h iê n
khó t r á n h khói nhừ ng thiêu sót. Rát mong n h ậ n được n h ữ n g ý
kiến dóng £Óp của các bạn.
Xin chân t h à n h cam ơn.
N h ó m t á c g iả

3

4

Chương 1

THAO TÁC Cơ BẢN

♦

LƯU FILE X Á C LẬP H IỆ N H À N H C Ủ A P H O T O S H O P

1.

Khởi động Photoshop.

2.

Chọn menu Edit > Color Settings.

3.

Trong hộp thoại Color Settings, xem mục đang được chọn
trong hộp danh sách Settings:

•

m

Nếu tuỳ chọn Custom được chọn, chuyên tới bước 4.
Nếu tuỳ chọn khác tuỳ chọn Custom đang được chọn,
click nút OK đế dóng- hộp thoại.
1.

Click nút Save (chú ý, click nút Save chứ không phải click
nút OK).
Thư mục Settings sẽ được mớ trong hộp thoại Save bởi một
file với định dạn g :i\csf.

5.

Trong hộp n h ậ p File Name, n h ậ p tên mô tả cho xác lập
màu hiện hành. Xem hình 1.

6.

Trong hộp thoại Color Settings Comment, bạn có thê n h ậ p
các vãn bán ghi chú Iihư ngàv, tháng, các xác lập cần lưu ý,
nhó...
ĐOÀN KHẮC ĐỘ - NGUYỄN CAM t uyn
Hưng dẫn sử dng
b lc & hiệu útig
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 1 Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cẩm Tuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 1 Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cẩm Tuyển - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 1 Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cẩm Tuyển 9 10 218