Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T hS . N G U Y Ễ N CỒ N G M IN H - Đ Ứ C H À O

và nhóm tin học thực dụng

Hướng dẫn thực hành

Photoshop CS5
Chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các
kỹ năng Photoshop từ căn bản đến nâng cao
với các chỉ dẫn từng bước kèm hình ảnh minh
hoạ trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt
các bưđc thực hiện và do đó làm việc hiệu
quả hơn với Photoshop CS5.
Sách sử dụng các ví dụ thực tế để bạn biết
trường hợp nào thì nên áp dụng kỹ năng nào.
Hơn nữa, các chỉ dẫn từng bước được trình
bày ngắn gọn và súc tích sẽ cho bạn biết cách
Ihực hiện các tác vụ, bao gồm cài đặt và khởi
động Photoshop CS5
Sách được bố cục theo một trình tự logic từ
những tác vụ đơn giản nhất cho đến những
tác vụ nâng cao hơn.

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

L ờ l NÓI ĐẦU
Chúc mừng bạn đã có trong tay bộ sách "Hướng dẫn
thực hành Photoshop CS5 - Chì dẫn bằng hình cho người
mới sử dụng" !
Bộ sách gồm 2 tập trình bày toàn diện về các kỹ năng
Photoshop từ căn bản đến nâng cao với các chỉ dẫn từng
bước kèm hình ảnh minh hoạ trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng
nắm bắt các bước thực hiện và do đó làm việc hiệu quả hơn
với Photoshop CS5.
Sách sử dụng các ví dụ thực tế để bạn biết trường hợp
nào thì nên áp dụng kỹ năng nào. Hơn nữa, các chỉ dẫn
từng bước được trình bày ngắn gọn và súc tích sẽ cho bạn
biết cách thực hiện các tác vụ, bao gồm cài đặt và khởi
động Photoshop CS5, sử dụng các công cụ Photoshop, chọn
chế độ màu và độ phân giải, chèn ảnh vào tài liệu, xử lý
ảnh, và nhiều tác vụ khác.
Sách được bô"cục theo một trình tự logic từ những tác vụ
đơn giản nhất cho đến những lác vụ nâng cao hơn. Bạn có
thể đọc theo trình tự hướng dẫn từ đầu đến cuối hoặc bạn
có thể nhảy ngay đôn tác vụ mà bạn muôn ihực hiện bang
cách tra iheo chủ điểm trong bảng mục lục rồi lậl đến sô"
trang được liệt kê. Sau đó, bạn đọc nội dung hướng dẫn và
làm theo từng bước, và như vậy là bạn đã học được một kỹ
năng mới của Photoshop CS5.
Với bộ sách này cùng với sự nỗ lực học tập của bạn,
chắc chắn sau cùng bạn sẽ nắm vững không chỉ một mà rất
nhiều kỹ năng Photoshop hữu ích cho công việc của bạn.

Tác giả

Chương 1: Khởi đầu với Photoshop CS5

Photoshop CS5

T ro n g c h ư ơ n g n à y b ạ n sẽ học n h ữ n g đ iể m c h ín h s a u đây:
M Cài đặt và khởi động Photoshop
B Xem cửa sổ Photoshop
R Hiển thị và làm ẩn các panel
ẵt Làm việc với các panel
B Làm việc với các công cụ Photoshop
B Tạo một lài liệti mới
u Chọn các chế độ màn và độ pbân giải
B Tạo một tài liệu mới sử dụng cácpreset
B Làm việc với cá...
ThS. NGUYN CNG M IN H - Đ C HÀO
nhóm tin học thc dng
Hưng dn thc hành
Photoshop CS5
Ch dẫn bng hình cho người mi s dng
Bộ sách gồm 2 tp trình bày toàn diện v các
kỹ năng Photoshop từ căn bn đến nâng cao
với các chỉ dn tng bước kèm hình nh minh
hoạ trực quan s gp bn d dàng nm bắt
các bưđc thực hiện và do đó m vic hiệu
qu hơn với Photoshop CS5.
Sách sử dụng các d thực tế đ bạn biết
trường hợp nào thì nên áp dng k năng nào.
Hơn nữa, các ch dn từng c được trình
bày ngắn gọn và súc tích s cho bn biết cách
Ihc hiện c tác vụ, bao gm cài đt và khi
đng Photoshop CS5
Sách được b cc theo một trình t logic t
những tác vụ đơn gin nht cho đến nhng
tác vụ nâng cao n.
NHÀ XUT BẢN HỒNG ĐỨC
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 1 ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào 9 10 55