Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
186

Chường 6: Làm việc với pane l History

T ro n g c h ư ơ n g n à y b ạ n sẽ học n h ữ n g đ iể m c h ín h s a u đây:
B Xác lập các tùy chọn panel History
u Làm việc với History tuyến tính (Linear) và phỉ tuyến tính (Non-Lin
ear)
M Điều khiển tiến trình sáng lạo bằng các Snapshot
B Sao chép một trạng thái History trong một lài liệu khác
B Lưu trạng thái History của một tài liệu
B Xem lại file text trạng thái History
R Kết hợp History Brush với một trạng thái History
Ễl Sứ dụng Art History Bntsh
B Thay đổi công cụ Eraser thành History Brush
B Điều khiển các trạng thái History

Giói thiệu
Adobe giới thiệu panel History trong Photoshop 5 và thê giới thiết
kế đồ họa đã không y như vậy kể từ sau đó. Ớ một cấp độ sơ khởi, panel
History cho bạn khả năng thực thi nhiều undo. Hãy nghĩ về History
như là một công cụ sửa chữa sai sót kỳ diệu không bao giờ mài mòn.
Tuy nhiên, panel History làm nhiều điều hơn là đơn thuần cho bạn khả
năng quay trở lại thời gian và sửa chữa những sai sót của bạn. Panel
History đơn giản là một công cụ nhưng khi bạn kết hợp sức mạnh của

Chướng 6: Làm việc với panel History

187

panel History với cọ History và cọ Art History, bạn có một bộ ba công
cụ có thể mang những mẫu thiết kế sáng tạo lên cấp độ tiếp theo và xa
hơn nữa.
Adobe Photoshop cho bạn hai cách để sử dụng panel History - linear
(tuyến tính) và non-linear (phi tuyến tính). Chế độ linear giúp bạn theo
dõi các bước gần đây và xóa bất kỳ bước xen vào một dòng tuyến tính
đến panel. Chế độ non-linear giữ lại tấ t cả bước (linear hoặc non-linear)
và hữu dụng khi bạn cần nghĩ bên ngoài hộp linear.
Photoshop vượt qua ranh giới bằng panel History bằng việc cho bạn
khả năng ghi lại và lưu các lệnh được thực thi cho một tài liệu trong
một file text. Bây giờ cuối cùng bạn có thể biết chính xác bạn đã làm gì
đối với một ảnh. Và vì tài liệu có thể được in, bạn có thể tạo các tài liệu
text History của những kỹ thuật phục hồi và xử lý ưa thích và lưu chúng.
Ngoài ra khi bạn kết hợp cọ History với panel History, bạn có một
công cụ sáng tạo tuyệt vời mà không có gì đánh bại. Thực tế thậm chí
bạn có thể chuyển đổi công cụ Eraser thành một cọ History.

Xác lộp các tùy chọn panel H istory
Làm việc với panel History đòi hỏi hiểu rõ chức năng của panel và
những gì bạn có thể và không thể làm với History . Panel History ghi
lại các bước khi bạn làm việc qua một tài liệu. Một bước (step) được
định nghĩa là một hành động (action) cụ thể chẳng hạn như tạo một
layer hoặc thêm một nét cọ. Mỗi lần bạn ...
186
Chưng 6: Làm việc với pane l History
T rong chương này b n s hc nhng đim ch ín h sau đây:
B Xác lập các tùy chọn panel History
u Làm việc với History tuyến nh (Linear) ph tuyến nh (Non-Lin
ear)
M Điều khin tiến trình sáng lạo bng c Snapshot
B Sao chép một trạng thái History trong một lài liệu khác
B Lưu trạng thái History của một i liệu
B Xem lại file text trạng thái History
R Kết hợp History Brush với một trạng ti History
l Sứ dng Art History Bntsh
B Thay đi ng cụ Eraser thành History Brush
B Điều khin c trạng ti History
Gi thiu
Adobe giới thiu panel History trong Photoshop 5 và thê giới thiết
kế đha đã không y như vậy k t sau đó. mt cấp độ khởi, panel
History cho bn kh năng thực thi nhiu undo. Hãy nghĩ về History
như là mt công c sửa chữa sai sót kỳ diệu không bao giờ mài n.
Tuy nhiên, panel History làm nhiu điều hơn đơn thun cho bn kh
năng quay tr lại thi gian sửa chữa nhng sai sót của bn. Panel
History đơn gin mt ng c nhưng khi bn kết hợp sức mnh của
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Tập 1: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh 9 10 825