Ktl-icon-tai-lieu

ERP và SCM

Được đăng lên bởi anh368
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ERP VÀ SCM !
Khái niệm

Các thành
phần cơ
bản:

ERP
ERP là: Enterprise Resource
Planning - Hệ thống hoạch định
nguồn lực doanh nghiệp
Ta có thể hình dung ERP là là PM
quản lý tổng thể DN, cho phép DN
tự kiểm soát được trạng thái NL của
mình. Từ đó, họ có thể lên kế hoạch
khai thác các nguồn tài nguyên này
hợp lý nhờ vào các quy trình nghiệp
vụ thiết lập trong hệ thống. Ngoài ra
ERP còn cung cấp cho các doanh
nghiệp một hệ thống quản lý với quy
trình hiện đại theo chuẩn quốc tế,
nhằm nâng cao khả năng quản lý
điều hành doanh nghiệp cho lãnh
đạo cũng như tác nghiệp của các
nhân viên.

SCM
SCM là: Supply Chain Managemen là sự
phối kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật và
khoa học nhằm cải thiện cách thức các công
ty tìm kiếm những nguồn nguyên liệu thô
cấu thành sản phẩm/dịch vụ, sau đó sản xuất
ra sản phẩm/dịch vụ đó và phân phối tới các
khách hàng. Điều quan trọng đối với bất kỳ
giải pháp SCM nào, dù sản xuất hàng hoá
hay dịch vụ, chính là việc làm thế nào để
hiểu được sức mạnh của các nguồn tài
nguyên và mối tương quan giữa chúng trong
toàn bộ dây chuyền cung ứng sản xuất.
Theo ESCAP thì SCM chú trọng việc phát
triển các mối quan hệ với đối tác, kết hợp
chặt chẽ giữa nhà sản xuất với nhà cung cấp,
người tiêu dùng và các bên liên quan như
các công ty vận tải, kho bãi, giao nhận và
các công ty công nghệ thông tin.

Theo tài liệu chính thức của
CIBRES, cơ quan tổ chức thi và cấp
chứng chỉ CIERP (Certified
Implementer of ERP – chứng chỉ
chuyên viên triển khai hệ thống
ERP), một trong những chứng chỉ
quốc tế quan trọng nhất đối với
chuyên viên tư vấn ERP, một ERP
tiêu chuẩn sẽ gồm các thành phần
sau đây (trong phạm vi bài báo,
chúng tôi sẽ chỉ liệt kê chứ không đi
sâu vào tính năng và hoạt động của
từng phần hành cụ thể).

Dây chuyền cung ứng được cấu tạo từ 5
thành phần cơ bản. Các thành phần này là
các nhóm chức năng khác nhau và cùng
nằm trong dây chuyền cung ứng:





Tồn kho (Chi phí sản xuất và lưu
trữ)



Định vị (Nơi nào tốt nhất để làm cái
gì)



Thông tin (Cơ sở để ra quyết định)

1. Kế toán tài chính
* Sổ cái
* Sổ phụ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng
* CSDL khách hàng
* Đơn đặt hàng và các khoản phải
thu

Sản xuất (Làm gì, như thế nào, khi
nào)
Vận chuyển (Khi nào, vận chuyển
như thế nào)

1. Sản xuất
Sản xuất là khả năng của dây chuyền cung
ứng tạo ra và lưu trữ sản phẩm. Phân xưởng,
nhà kho là cơ sở vật chất, trang thiết bị chủ
yếu của thành phần này. Trong quá trình sản
xuất, các nhà quản trị thường phải đối mặt
với vấn đề cân bằng giữa khả năn...

 
 
 !"#$
%&'
()*+'
,-./*012301
&4*#56"178
+9(:#)2;)*<4="
4%><>
6.?@,>+
@A=B!91
CD'
E!,-.@F,>
+#"G,!=2
HI4-J,-.
#K'L
#"M58
I@<9
>&
!4=6K8B@
4;H-NO
>+4=P%><O
D-GQ'$@A2#)-RD
-GQ'$@A#)@I!F
49SK,;#!@FTD4U
-2'V-RD
>'$@A2W@=#*
*#56N"8%
><@!5X,PY
TE'I>>KN-RD9
(Z+Y;@
*!,@F#!24=6
[\P-RD@FD2
5?<'V@T<<,5
O>@B-24TL2B@
O>OO9

]X
T-
(WN8
^_2X,/N@D
N`^ab'
^bcN`
><@<*4!
d2EPN`
,!=,;D#!@F
><@<5@D2E
<G\%]
#I>a"@TT2
YO\`4<N4O#
I@WJ@"#E8
:]A*d9

e/
e/AK[2/AI
e074
eSX#[@4--

0I>>#ượf
ơ b9>
)J4@V
'I>>
-RDa7+25=24
d
B>*a2@B>*
5=d
(%4aW-RD@5
Pd
S$@$a1X!D#*
+d
(OaXg#*,>=#$d
1. Sản xuất
-RD4-J8'I>>K
N"@5P-G9IR5g2
4Xg@BD2=T$8
>=8]>9(,+-
RD2,-$5?-#![
@F@D#KITHP4-J#N
1
ERP và SCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ERP và SCM - Người đăng: anh368
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ERP và SCM 9 10 228