Ktl-icon-tai-lieu

ess

Được đăng lên bởi Nacey Tất
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm chính của ESS 
� Truy cập được thực trạng hiện tại 
� Thư điện tử 
� CSDL bên ngoài 
� Xử lý văn bản 
� bảng tính 
� Tự động lập file
� Phân tích xu hướng 
� Các cách trình bày kết quả khác nhau 

Lợi ích:
� Linh hoạt 
� Có khả năng phân tích, so sánh, và xác định các xu hướng 
� Hỗ trợ đồ họa để khám phá các tình huống 
� Thực hiện kiểm soát 
� Cập nhật, cho phép dòng dữ liệu theo sát các hoạt động 

Thành phần 

Đặc điểm 

Các nhà quản lý cấp cao (top managers). Người sử dụng thường có hiểu biết hạn 
Đối tượng sử dụng  chế về công nghệ thông tin. 
2 loại dữ liệu cần từ bên trong (Từ TPS/MIS/DSS) và bên ngoài (nhiều nguồn 
khác nhau như nghiên cứu thị trường, thống kê, mạng dịch vụ thông tin,…) 
Dữ liệu 

Tổng hợp cao các phương tiện biểu diễn dễ nhìn (đồ thị), dễ sử dụng. Thông tin 
cần tạo ra: Điểm mạnh/yếu của tổ chức và cơ hội/nguy cơ. 

Thủ tục 

Phần mềm: thường được thiết kế riêng. 
Công nghệ thông tin  Phần cứng: mạnh về biểu diễn đồ thị/ hình ảnh. 

So sanh 
́
_ giông nhau :
́
+Là những hệ thống sử dụng nguồn lực con người và công nghệ thông tin (phần cứng và 
phần mềm) để tiếp nhận các nguồn dữ liệu như yếu tố đầu vào và xử lý chúng thành các sản 
phẩm thông tin là các yếu tố đầu ra nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.

+Nhiệm vụ cơ bản của các hệ thống thông tin trong tổ chức là hỗ trợ cho việc ra quyết 
định và giúp nhà quản lý thực hiện các chức năng quản lý, là một thành phần cơ bản của một tổ 
chức, giữ vai trò quan trọng trong thành công của hoạt động quản lý, điều hành của một tổ chức.

+Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Trong 
việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành 
động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh.

+Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng hơn 
hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho phát triển.

_ khac nhau :
́

+ ESS va TPS
̀
+ ESS va MIS
̀
+ ESS va DSS
̀
+ ESS va OAS
̀
+ ESS va ES
̀
ESS

TPS

Định nghĩa 

Là một hệ thống thông tin đáp 
ứng nhu cầu thông tin của các nhà 
quản trị cấp cao (chiến lược) 
nhằm mục đích cuối cùng là 
hoạch định và kiểm soát chiến 
lược.

Đây là một hệ thống thông tin 
được sử dụng rộng rãi nhất. Hệ 
thống này xử lý các dữ liệu thu 
được từ các việc xảy ra hàng 
ngày trong hoạt động giao dịch 
của một tổ chức.

Đôi t
́ ượng

Các nhà quản lý cấp cao. 

Nhân viên và các nhà quản lý 
cấp thấp

Muc đich
̣
...
Đ c đi m chính c a ESS
Truy c p đ c th c tr ng hi n t i ượ
Th đi n t ư
CSDL bên ngoài
X lý văn b n
b ng tính
T đ ng l p file
Phân tích xu h ng ướ
Các cách trình bày k t qu khác nhau ế
L i ích:
Linh ho t
Có kh năng phân tích, so sánh, và xác đ nh các xu h ng ướ
H tr đ h a đ khám phá các tình hu ng
Th c hi n ki m soát
C p nh t, cho phép dòng d li u theo sát các ho t đ ng
ess - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ess - Người đăng: Nacey Tất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ess 9 10 232