Ktl-icon-tai-lieu

Evaluation Board

Được đăng lên bởi Kieu Ngoc Anh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board

User ’s Manual

EK-LM3S896 2-08

Co pyrigh t © 2 007– 201 0 Te xas In strumen ts

Copyright
Copyright © 2007–2010 Texas Instruments, Inc. All rights reserved. Stellaris and StellarisWare are registered trademarks of Texas Instruments.
ARM and Thumb are registered trademarks, and Cortex is a trademark of ARM Limited. Other names and brands may be claimed as the property
of others.
Texas Instruments
108 Wild Basin, Suite 350
Austin, TX 78746


2

February 9, 2010

Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board

Table of Contents
Chapter 1: Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board Overview ...................................................................... 9
Features............................................................................................................................................................ 10
Block Diagram .................................................................................................................................................. 11
Evaluation Kit Contents .................................................................................................................................... 12
Evaluation Board Specifications ................................................................................................................... 12
Features of the LM3S8962 Microcontroller....................................................................................................... 12
Chapter 2: LM3S8962 Evaluation Board Hardware Description................................................................. 15
LM3S8962 Evaluation Board ............................................................................................................................ 15
LM3S8962 Microcontroller Overview ............................................................................................................ 15
Ethernet ........................................................................................................................................................ 15
CAN Module.................................................................................................................................................. 15
Clocking ........................................................................................................................................................ 15
Reset........................................................................
EK-LM3S8962-08 Copyright © 2007–2010 Texas Instruments
Users Manual
Stellaris® LM3S8962 Evaluation Board
Evaluation Board - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Evaluation Board - Người đăng: Kieu Ngoc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Evaluation Board 9 10 884