Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi ngocnudhgdth12b
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
I) Các Kiểu dữ liệu:

Trong 1 ô chỉ có thể chứa 1 kiểu dữ liệu. Kiểu dữ
liệu của ô phụ thuộc vào kí tự đầu tiên gõ vào. Gồm
các kiểu DL sau đây:
1)
Kiểu số: Kí tự đầu tiên gõ vào là số. Mặc nhiên
canh phải
2)
Kiểu chuỗi: Kí tự đầu tiên gõ vào là chữ. Mặc
nhiên canh trái
3)
Kiểu công thức: Kí tự đầu tiên gõ vào là dấu =. Kết
quả trong ô chính là giá trị của công thức đó. Ví dụ:
=2*4+3 kết quả trình bày trong ô là 11
4)
Kiểu ngày tháng: Nhập ngày tháng bình thường
với dấu phân cách là gạch (-) hay gạch (/). Mặc
nhiên canh phải.

II) Thao tác trên vùng
1- Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
a) Nhập dữ liệu:Nhập dữ liệu vào ô nào thì nhắp chuột
vào ô đó để nhập
b) Chỉnh sửa dữ liệu: Chọn ô muốn chỉnh sửa nhấn F2
c) Khi chiều dài dữ liệu lớn hơn chiều ngang của ô sẽ
hiển thị dấu ##### hoặc (1E+…)
2- Chọn vùng, dòng, cột
a. Chọn vùng: có 2 cách
Dùng chuột: Di chuyển chuột từ ô góc trên bên trái
đến ô góc dưới bên phải
Dùng bàn phím: Giữ phím Shift và gõ các phím di
chuyển con trỏ ô để chọn vùng

 Chọn dòng: Click chuột tại đường biên bên trái





của bảng tính
Chọn cột: Click chuột tại đường biên bên trên
của bảng tính
Chọn cả bảng tính: Click tại ô giao nhau giữa
tiêu đề hàng và cột hoặc dùng Ctrl +A
Chọn các ô đứng liền nhau: Click và Drag đến
khối muốn chọn
Chọn những ô, khối không đứng liền nhau:
Nhấn phím Ctrl Và Click hoặc Click and Drag
để chọn các ô khối không đứng liền nhau

2- Xóa dữ liệu vùng
 Chọn vùng
 Nhấn phím Delete

3- Chép dữ liệu vùng
 Chọn vùng nguồn
 Edit / Copy
 Chọn vùng đích
 Edit / Paste
Lưu ý : Khi chép dữ liệu:
 Nếu vùng nguồn chứa dữ liệu số hay chuỗi, kết
quả trình bày giống như vùng đích
 Nếu vùng nguồn chứa dữ liệu công thức, kết quả
vùng đích thay đổi hay không tùy thuộc vào công
thức trong vùng nguồn tham chiếu địa chỉ tương
đối hay tuyệt đối

III) Thay đổi định dạng
Thay đổi độ rộng cột: Click and Drag ngay

đường giao nhau giữa cột
Thay đổi độ rộng dòng: Click and Drag
ngay đường giao nhau giữa hàng
Nối và tách ô:
– Nối: Chọn những ô muốn nối Click vào biểu

tuợng
– Tách: Chỉ tách được những ô đã nối:

Format/Cell/Alignment/Đánh dấu bỏ chọn

trong Chexk box Merge cell

IV) Định dạng kiểu chữ
 Chọn khối muốn định dạng
 Format / Cell/ Font
V) Định dạng vị trí
 Chọn khối muốn định dạng
 Format / Cell/ Alignment
VI) Định dạng số
 Chọn khối muốn định dạng
 Format / Cell/ Number
- Decimal places: Lấy bao nhiêu số lẻ

- Use 1000 Separator (,): Dấu phân cách hàng ngàn
- Negative number: Cách hiển thị số âm
...
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
I) Các Kiểu dữ liệu:
I) Các Kiểu dữ liệu:
Trong 1 ô chỉ có thể chứa 1 kiểu dữ liệu. Kiểu dữ
Trong 1 ô chỉ có thể chứa 1 kiểu dữ liệu. Kiểu dữ
liệu của ô phụ thuộc vào kí tự đầu tiên gõ vào. Gồm
liệu của ô phụ thuộc vào kí tự đầu tiên gõ vào. Gồm
các kiểu DL sau đây:
các kiểu DL sau đây:
1)
1)
Kiểu số
Kiểu số
:
:
Kí tự đầu tiên gõ vào là số. Mặc nhiên
Kí tự đầu tiên gõ vào là số. Mặc nhiên
canh phải
canh phải
2)
2)
Kiểu chuỗi
Kiểu chuỗi
:
:
Kí tự đầu tiên gõ vào là chữ. Mặc
Kí tự đầu tiên gõ vào là chữ. Mặc
nhiên canh trái
nhiên canh trái
3)
3)
Kiểu công thức
Kiểu công thức
:
:
Kí tự đầu tiên gõ vào là dấu =. Kết
Kí tự đầu tiên gõ vào là dấu =. Kết
quả trong ô chính là giá trị của công thức đó. Ví dụ:
quả trong ô chính là giá trị của công thức đó. Ví dụ:
=2*4+3 kết quả trình bày trong ô là 11
=2*4+3 kết quả trình bày trong ô là 11
4)
4)
Kiểu ngày tháng:
Kiểu ngày tháng:
Nhập ngày tháng bình thường
Nhập ngày tháng bình thường
với dấu phân cách là gạch (-) hay gạch (/). Mặc
với dấu phân cách là gạch (-) hay gạch (/). Mặc
nhiên canh phải.
nhiên canh phải.
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: ngocnudhgdth12b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
excel 9 10 514