Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi vanmieu-dndt
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I
GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL
I. GIỚI THIỆU:
Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công
cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.
Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,..., bảng tính của Excel cũng
bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong
Excel cũng có những điểm tương tự tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có
giao diện rất thân thiện với người sử dụng.
Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ
các công việc tính toán thông dụng, bằng các công thức tính toán mà người sử dụng
(NSD) không cần phải xây dựng các chương trình.
II. SỬ DỤNG EXCEL
1. Khởi động Excel
Cách 1: Nhấp đôi chuột vào biểu tượng Excel trên màn hình nền (Nếu có)
Cách 2: Kích chuột vào biểu tượng Excel trên thanh MS Office Shortcut
Cách 3: Từ Menu Start - Chọn Program - Chọn biểu tượng Microsoft Excel
Cách 4: Từ Menu Start - Chọn Run - xuất hiện hộp thoại: Nhập tên tập tin chương
trình Excel (kèm theo đường dẫn đầy đủ) ® ấn OK
2. Thoát khỏi Excel: Có nhiều cách:
Cách 1: Chọn lệnh File - Exit
Cách 2: Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ Excel
Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
Khi đóng Excel, nếu bảng tính chưa được lưu trữ thì excel sẽ xuất hiện thông báo:

" Do you want to save the change…?" ( Bạn có lưu lại những thay đổi trên tập tin

BOOK1 không?)
Nếu chọn Yes: Lưu tập tin rồi đóng Excel lại
Nếu chọn No: Đóng Excel lại mà không lưu tập tin
Nếu chọn Cancel: Huỷ bỏ lệnh thoát Excel

3. Các thành phần trong cửa sổ Excel

Thanh tiêu
đề

Thanh Menu

Thanh Formatting
Thanh Standard
Ô hiện hành

Thanh Formula
Tiêu đề cột

Tiêu đề
dòng

Vùng bảng tính

Cũng gồm các thành phần cơ bản của cửa sổ chương trình:
- Thanh tiêu đề
- Thanh thực đơn
- Thanh công cụ: Đóng/ mở các thanh công cụ bằng lệnh View - Toolbars
- Thanh công thức: (Formula bar): Đóng mở thanh công thức bằng lệnh View - Formula
bar.
- Dòng (Row): Tiêu đề dòng được ký hiệu theo số thứ tự 1, 2, 3, …đến 65536
- Dòng (Column): Tiêu đề cột được ký hiệu theo các chữ cái: A, B, C... đến IV (tối đa
256 cột trên một bảng tính)

- Ô (Cell): Giao của hàng và cột. Ô được xác định bằng địa chỉ ô, ký hiệu <cột><dòng>
Ví dụ: Ô C5 là ô tại vị trí cột C giao với dòng 5
- Con trỏ ô: có dạng hình chữ nhật bao quanh ô. Ô có chứa con trỏ ô gọi là ô hiện
hành. Địa chỉ ô hiện hành sẽ hiển thị trên ô Name box (phía bên trái của Thanh công
thức) và nội dung chứa trong ô đó sẽ hiển thị...
Chương I
GII THIU MICROSOFT EXCEL
I. GII THIU
:
Microsoft Excel là mt chương trình ng dng thuc b Microsoft Office, là mt công
c mnh để thc hin các bng tính chuyên nghip.
Cũng như các chương trình bng tính Lotus, Quattro,..., bng tính ca Excel cũng
bao gm nhiu ô được to bi các dòng và ct, vic nhp d liu và tính toán trong
Excel cũng có nhng đim tương t tuy nhiên Excel có nhiu tính năng ưu vit và có
giao din rt thân thi
n vi người s dng.
Hin ti Excel được s dng rng rãi trong môi trường doanh nghip nhm phc v
các công vic tính toán thông dng, bng các công thc tính toán mà người s dng
(NSD) không cn phi xây dng các chương trình.
II. S DNG EXCEL
1. Khi động Excel
Cách 1: Nhp đôi chut vào biu tượng Excel trên màn hình nn (Nếu có)
Cách 2: Kích chut vào biu tượng Excel trên thanh MS Office Shortcut
Cách 3: T Menu Start - Chn Program - Chn biu tượng Microsoft Excel
Cách 4: T Menu Start - Chn Run - xut hin hp thoi: Nhp tên tp tin chương
trình Excel (kèm theo đường dn đầy đủ) ® n OK
2. Thoát khi Excel:
Có nhiu cách:
Cách 1: Chn lnh File - Exit
Cách 2: Kích chut vào nút Close trên thanh tiêu đề ca ca s Excel
Cách 3: Nhn t hp phím Alt + F4
Khi đóng Excel, nếu bng tính chưa được lưu tr thì excel s xut hin thông báo:
" Do you want to save the change…?" ( Bn có lưu li nhng thay đổi trên tp tin
Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel - Người đăng: vanmieu-dndt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Excel 9 10 355