Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi Minhngo Doan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
STT Hoï Teân
BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí Thònh
50,000 1,300,000
02 Traàn Tuaán Quy
45,000 1,170,000 2
03 Traàn Xöông Phuøng
45,000 1,170,000 5
Coäng
PHOØNG KINH DOANH
01 Traàn Voõ Trung Hieáu
40,000 1,040,000 2
02 Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh
40,000 1,040,000
03 Thaùi Hoaøng Vaân
30,000 780,000 1
04 Laâm Quang Phuù
30,000 780,000 2
05 Nguyeãn Thanh Long
28,500 741,000
06 Ngoâ Tuaán Duy
28,500 741,000 4
07 Traàn Ñaïi Ñoâng Hieäp
28,500 741,000
08 Voõ Thò Xuaân Mai
28,500 741,000
09 Leâ Hoàng Thuûy Tieân
28,500 741,000 3
10 Nguyeãn Ngoïc Phöông Hoàng
28,500 741,000 1
Coäng
PHOØNG KEÁ TOAÙN
01 Ñoaøn Vaên Hieån
40,000 1,040,000
02 Leâ Thaønh Vónh
38,000 988,000 2
03 Nguyeãn Phan Hieäp
35,000 910,000 3
04 Nguyeãn Ngoïc Taân
35,000 910,000
05 Nguyeãn Phi Anh
35,000 910,000 1
Coäng
TOÅNG COÄNG
1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Hoaøn taát caùc oâ toång coäng
Löông
Ngaøy
Löông
Thaùng
Ngaøy
Nghæ
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: Minhngo Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
excel 9 10 438