Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi Minhngo Doan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TOÀN KHO ÑAÀU KÌ:
Ma hang Hang SL dau ky Tri gia dau ky Gia nhap
B
Bạc hà 1,700 1,310,000 770
C
Cam 2,400 1,810,000 750
H
Chanh 1,800 1,402,000 760
O
Coca 1,800 1,404,000 770
D
Dầu 3,200 2,534,000 750
X
Xá xị 5,200 4,102,000 720
NHAÄP XUAÁT TRONG KÌ:
NGAØY SOÁ CT MAËT HAØNG SOÁ LÖÔÏNG GIAÙ NHAÄP
2/2/2003 NB-003
Bạc hà 2,000 770
2/3/2003 XC-004
Cam 2,500 750
2/4/2003 NH-005
Chanh 2,400 760
2/5/2003 NB-006
Bạc hà 1,900 770
2/6/2003 XX-007
Xá xị 2,200 720
2/7/2003 XO-008
Coca 2,000 770
2/8/2003 NO-009
Coca 3,000 770
2/9/2003 XD-010
Dầu 1,500 750
2/10/2003 XX-011
Xá xị 2,000 720
2/11/2003 NC-012
Cam 1,800 750
2/12/2003 NO-013
Coca 2,100 770
2/13/2003 XH-014
Chanh 1,500 760
2/14/2003 ND-015
Dầu 1,800 750
2/15/2003 NB-016
Bạc hà 2,000 770
BAÛNG TOÅNG KEÁT NHAÄP
MAËT HAØNG TOÅNG SOÁ LÖÔÏNG TOÅNG TRÒ GIAÙ
Baïc haø
2,310
Cam
1,500
Chanh
1,520
Coca
2,310
Daàu
1,500
Xaù xò
720
TOÀN KHO CUOÁI KÌ
MAËT HAØNG SOÁ LÖÔÏNG CUOÁI KÌ TRÒ GIAÙ CUOÁI KÌ
Baïc haø
Cam
Chanh
Coca
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: Minhngo Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
excel 9 10 113