Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi Minhngo Doan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BAÛNG TÍNH TIEÀN LÖÔNG THAÙNG 10/2004
DANH SAÙCH NHAÂN VIEÂN (BAÛNG 2)
Maõ PB Teân PB
Maõ NV
BGD Ban Giaùm ñoác 001
PTC Phoøng toå chöùc 003
PTV Phoøng taøi vuï 005
PKH Phoøng keá hoaïch 009
004
002
DANH SAÙCH LÖÔNG - THÖÔÛNG THAÙNG 10/2004 (BAÛNG 3)
Maõ PB Maõ nhaân vieân Teân nhaân vieân Ngaøy coâng Tieàn löông
PTC 001 Traàn Ñan Nhö 25 725000000
PKH 002 Traàn Thò Haïnh Nhi 27 626400000
PTV 003 Ñaêng Theá Khoa 24 626400000
PTV 004 Nguyeãn Tieán Huy 26 301600000
BGD 005 Nguyeãn Ngoïc Chaán 23 800400000
PTC 009 Nguyeãn Troïng Taøi 24 417600000
BAÛNG TOÅNG HÔÏP (BAÛNG 4)
Maõ PB Teân Phoøng Ban Toång soá nhaân vieân
Toång soá ngaøy coâng
Toång tieàn löông
BGD Ban Giaùm ñoác 1 23 1040520000
PTC Phoøng toå chöùc 2 27 1329360000
PTV Phoøng taøi vuï 2 47 1050960000
PKH Phoøng keá hoaïch 1 23 814320000
1. Caên cöù vaøo baûng 1 vaø baûng 2, ñieàn teân vaø maõ phoøng ban cuûa nhaân vieân vaøo baûng 3
2. ÔÛ baûng 3: Tính tieàn löông cuûa nhaân vieân, bieát raèng löông = heä soá * ngaøy coâng * 290 ñoàng
3. ÔÛ baûng 3: Tính tieàn thöôûng cuûa nhaân vieân, bieát nhöõng ai ñi laøm 25 ngaøy/ thaùng trôû leân seõ ñöôïc
thöôûng 10% löông
4. ÔÛ baûng 3: Tính phuï caáp, bieát ban giaùm ñoác höôûng 30% löông, phoøng keá hoaïch höôûng 20% löông,
caùc phoøng ban khaùc höôûng 10% löông
5. Tính toång coäng
DANH SAÙCH PHOØNG BAN
(BAÛNG 1)
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: Minhngo Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
excel 9 10 183