Ktl-icon-tai-lieu

Excel 2007

Được đăng lên bởi ngvantung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm

Microsoft Excel 2007

2.2. Hàm luận lý
Tất cả các hàm được hướng dẫn sử dụng chi tiết trong tập tin Function2007.xlsm đính kèm.
Bảng 2.4. Các hàm luận lý
Hàm
Công dụng
AND
Trả về TRUE nếu tất cả các
điều kiện thõa (TRUE).
FALSE
IF

Trả về giá trị FALSE (=0)
Trả về giá trị ở đối số thứ 2
nếu điều kiện là TRUE và
trả về giá trị ở đối số thứ 3
nếu điều kiện FALSE

IFERROR Trả về giá trị do ta nhập
vào khi công thức có lỗi,
khi công thức không có lỗi
thì trả về kết quả. Hàm này
dùng để bẫy lỗi trong công
thức
NOT
Nghịch đảo giá trị luận lý

Cú pháp
=AND(Logical1,Logical2,…)
Logical1,Logical2… có từ 1đến 255 điều kiện cần kiểm
tra TRUE hay FALSE

=FALSE()
=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)
Logical_test là giá trị hoặc biểu thức mà khi thử sẽ trả về
TRUE hoặc FALSE.
Value_if_true giá trị này trả về nếu logical_test là TRUE.
Value_if_false giá trị này trả về nếu logical_test là
FALSE.

=IFERROR(value,value_if_error)
Value là biểu thức cần kiểm tra lỗi
Value_if_error là giá trị trả về khi có lỗi ở công thức kiểm
tra. Các lỗi là #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!,
#NAME?, hay #NULL!.

=NOT(Logical)
Logical là giá trị hay biểu thức mà khi tính sẽ trả về
TRUE hoặc FALSE

OR

TRUE

Trả về TRUE chỉ cần một
trong các điều kiện là
TRUE
Trả về giá trị TRUE (=1)

=OR(logical1,logical2,...)
Logical1,logical2,... Có từ 1 đến 255 điều kiện cần kiểm
tra xem TRUE hay FALSE

=TRUE()

Ví dụ 1: Kiểm tra ngày ở các dòng có thuộc thời đoạn cho trước hay không. Nếu thuộc thời
đoạn thì kết quả trả về là TRUE, không thuộc thì trả về FALSE.
 Dùng hàm AND: Tại ô D32 nhập vào =AND(B32>=$C$28,B32<=$C$29) và chép công
thức xuống dưới.
 Dùng OR kết hợp NOT: Tại ô E32 nhập vào =NOT(OR(B32<$C$28,B32>$C$29)) và
chép xuống dưới.

Hình 2.15. Minh họa hàm And, Or và Not
Trần Thanh Phong

12

Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm

Microsoft Excel 2007

Ví dụ 2: Tính xem tháng ở cột A thuộc Quí mấy?
 Tại ô B2 nhập vào:
=IF(OR(A2="Tháng 1",A2="Tháng 2",A2="Tháng 3"),"Quí 1",IF(OR(A2="Tháng
4",A2="Tháng 5",A2="Tháng 6"),"Quí 2",IF(OR(A2="Tháng 7",A2="Tháng
8",A2="Tháng 9"),"Quí 3","Quí 4")))

Hình 2.16. Minh họa hàm If và Or
Ví dụ 3: Tính tiền hoa hồng? Biết doanh thu <$100 thì hoa hồng là 3%, doanh thu từ $100
đến $500 thì hoa hồng 5%, doanh thu >$500 thì hoa hồng 8%.
 Tại ô B2 nhập vào =A2*IF(A2>=500,0.08,IF(A2>=100,0.05,0.03))

Hình 1.17. Minh hịa hàm If
Ví dụ 4: Excel phiên bản cũ cho phép lồng tối đa 7 hàm trong hàm IF (Excel 2007 cho phép
lồng tới 64...
Microsoft Excel 2007 Bài 2. Sử dụng Công thức và Hàm
Trần Thanh Phong 12
2.2. Hàm luận lý
Tất cả các hàm được hướng dẫn sử dụng chi tiết trong tập tin Function2007.xlsm đính kèm.
Bảng 2.4. Các hàm luận lý
Hàm
Công dụng
Cú pháp
AND
Trả về TRUE nếu tất cả các
điều kiện thõa (TRUE).
=AND(Logical1,Logical2,…)
Logical1,Logical2…từ 1đến 255 điều kiện cần kiểm
tra TRUE hay FALSE
FALSE
Trả về giá trị FALSE (=0)
=FALSE()
IF
Trả về giá trị ở đối số thứ 2
nếu điều kiện là TRUE và
trả về giá trị ở đối số thứ 3
nếu điều kiện FALSE
=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)
Logical_test là giá trị hoặc biểu thức mà khi thử sẽ trả về
TRUE hoặc FALSE.
Value_if_true giá trị này trả về nếu logical_test là TRUE.
Value_if_false giá trị này trả về nếu logical_test là
FALSE.
IFERROR
Trả về giá trị do ta nhập
vào khi công thức có lỗi,
khi công thức không có lỗi
thì trả về kết quả. Hàm này
dùng để bẫy lỗi trong công
thức
=IFERROR(value,value_if_error)
Value là biểu thức cần kiểm tra lỗi
Value_if_error là giá trị trả về khi có lỗi ở công thức kiểm
tra. Các lỗi là #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!,
#NAME?, hay #NULL!.
NOT
Nghịch đảo giá trị luận lý
=NOT(Logical)
Logical là giá trị hay biểu thức mà khi tính sẽ trả về
TRUE hoặc FALSE
OR
Trả về TRUE chỉ cần một
trong các điều kiện là
TRUE
=OR(logical1,logical2,...)
Logical1,logical2,... từ 1 đến 255 điều kiện cần kiểm
tra xem TRUE hay FALSE
TRUE
Trả về giá trị TRUE (=1)
=TRUE()
Ví dụ 1: Kiểm tra ngày các dòng thuộc thời đoạn cho trước hay không. Nếu thuộc thời
đoạn thì kết quả trả về là TRUE, không thuộc thì trả về FALSE.
Dùng hàm AND: Tại ô D32 nhập vào =AND(B32>=$C$28,B32<=$C$29) chép công
thức xuống dưới.
Dùng OR kết hợp NOT: Tại ô E32 nhập vào =NOT(OR(B32<$C$28,B32>$C$29))
chép xuống dưới.
Hình 2.15. Minh họa hàm And, Or và Not
Excel 2007 - Trang 2
Excel 2007 - Người đăng: ngvantung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Excel 2007 9 10 245