Ktl-icon-tai-lieu

excel 21

Được đăng lên bởi zzzvietnamzzz
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
TRUNG TÂM TIN HỌC
HOÀNG VŨ LUÂN

GIÁO TRÌNH

TIN HỌC VĂN PHÒNG

HUẾ – 2005

MỤC LỤC
MỤC LỤC
................................................................................................................................................. 2
BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ EXCEL .................................................................................................................. 5
1.1.

Giới thiệu - Các chức năng chính của Excel ............................................................................. 5

1.2.

Khởi động và kết thúc Excel ..................................................................................................... 5

1.3.
Các thành phần và khái niệm cơ bản ........................................................................................ 7
BÀI 2 LÀM VIÊC VỚI BẢNG TÍNH .......................................................................................................... 12
2.1.

Các thao các cơ bản ................................................................................................................ 12

2.2.

Sử dụng menu FILE ............................................................................................................... 15

2.3.
Sử dụng hàm (function) trong công thức ................................................................................ 16
BÀI 3 CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL .............................................................................. 18
3.1.

Các hàm tính toán và thống kê (Statistical)............................................................................. 18

3.2.

Các hàm lôgic......................................................................................................................... 20

3.3.

Các hàm chuỗi (string), văn bản (text) .................................................................................... 21

3.4.

Các hàm ngày, giờ (Date & Time) .......................................................................................... 22

3.5.
Các hàm tìm kiếm và tham chiếu (Lookup & Reference) ........................................................ 23
BÀI 4 TẠO BIỂU ĐỒ - CHART WIZARD ................................................................................................ 25
4.1.

Các thành phần của biểu đồ .................................................................................................... 25

4.2.

Sử dụng Chart Wizard .................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
TRUNG TÂM TIN HỌC
HOÀNG VŨ LUÂN
GIÁO TRÌNH
TIN HỌC VĂN PHÒNG
HUẾ – 2005
excel 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel 21 - Người đăng: zzzvietnamzzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
excel 21 9 10 29