Ktl-icon-tai-lieu

Exchange Database Cluster

Được đăng lên bởi Ginho Ween
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Exchange Database - Cluster Continuous
Replication
I- MÔ HÌNH

Cluster Continuous Replication
Máy Domain
(SERVER2k8)
Internal

Máy Cluster CCRNode1

Public
(Internal)

Private
(Cluster)

IP: 172.16.1.1/24

IP : 172.16.1.2 /24

IP : 192.168.1.10 /24

P.DNS: 172.16.1.1

P.DNS: 172.16.1.1

Máy SERVER2k8
Máy CCRNode1
Máy CCRNode2

Máy Cluster CCRNode2

Private
(Cluster)
IP : 192.168.1.20 /24

Public
(Internal)
IP : 172.16.1.3 /24

P.DNS: 172.16.1.1

: Đã nâng cấp domain va cai IIS 7 hoan chỉnh
: Đã join vao domain của SERVER2k8
: Đã join vao domain của SERVER2k8

Cả
2 máy CCRNode1 va
CCRNode2 đã được cai giả lập đĩa SCSI với phần mềm StarWind & Microsoft iSCSI Software
Initiator tham khảo tại 

II- GIỚI THIỆU
CCR
(Cluster
Continuous
Replication)
: la cơ chê đồng bô dư liệu thông qua môt cluster gồm 2
Node
Server chạy liên tục với nhau. Đây la môt cơ chê mới của Exchange
Server
2007 được nhiều người sư dụng.No tạo ra 2 bản copy trên 2
server chạy active va
passive. Dư liệu được đồng bô liên tục trong 2
con
server chạy cluster với nhau.
CCR yêu cầu hệ thống đĩa lưu trư SCSI, iSCSI, SAS hoặc SAN
Trong phần II bai viêt nay tôi se giới thiệu tính năng CCR (Cluster Continuous
Replication) trong Exchage cách cai đặt va kiểm thư tính năng Cluster Failover Databases.
III- CÁC BƯƠC TRIỂN KHAI
1. Cài đặt Hub Server Role va Client Access trên máy Domain
2. Cài đặt và cấu hình Failover Cluster Server
3. Cài đặt Cluster Continuous Replication Databases
4. Kiểm tra quá Failover Cluster Continuous Replication Databases

IV- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
1. Cài đặt Hub Server Role va Client Access trên máy Domain

-

Cai Power Shell cho máy Domain. Go lệnh Servermanager –I powershell

-

Cai đặt IIS7 Server Role va các Role Services tương ứng. Vao CMD
go nhưng lệnh sau :
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd
ServerManagerCmd

-i
-i
-i
-i
-i
-i

Web-Server
Web-ISAPI-Ext
Web-Metabase
Web-Lgcy-Mgmt-Console
Web-Basic-Auth
Web-Windows-Auth

-

Cai đặt Hub Server Role va Client Access Server Role. Phiên bản cai đặt la
Exchange 2007 SP1. Chạy file Setup.exe

-

Chọn Install Microsoft Exchange Server 2007

-

Chọn I accept  Next

-

Chọn Custom Exchange Server Installation  Next

-

Chọn Client Access Role va Hub Transport Role  Next  Finish

Hoan tất phần cai Hub va Client Access Role.
2. Cài đặt và cấu hình Fa...





!"#$%&
'( '#
 )
&
)*
&
)*
&
)
&
    
     
!"# $%$&'()*+,-.// 0/010
!"#,'(2./,-3 $%$&
!"#,'(2./,-3 $%$&
4 -"#,./
,5(567/*4859  .:0;-<-!+',-!!!-.
0-&04=00*0->-0?0,0@A
Exchange Database Cluster - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Exchange Database Cluster - Người đăng: Ginho Ween
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Exchange Database Cluster 9 10 811