Ktl-icon-tai-lieu

excle

Được đăng lên bởi Phat Luong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giá Tri
Định Dạng 1
Định Dạng 2
Định Dạng 3
Định Dạng 4
Định Dạng 5
10000000
10,000,000
10,000,000.0
10,000,000 vnđ
10,000,000 cái
USD 10,000,000
12000000
12,000,000
12,000,000.0
12,000,000 vnđ
12,000,000 cái
USD 12,000,000
154000000
154,000,000
154,000,000.0
154,000,000 vnđ
154,000,000 cái
USD 154,000,000
150000
150,000
150,000.0
150,000 vnđ
150,000 cái
USD 150,000
168000
168,000
168,000.0
168,000 vnđ
168,000 cái
USD 168,000
1250000000
1,250,000,000
1,250,000,000.0 1,250,000,000 vnđ
1,250,000,000 cái USD 1,250,000,000
18000000
18,000,000
18,000,000.0
18,000,000 vnđ
18,000,000 cái
USD 18,000,000

Giá Tri

Định Dạng 1

2/15/2013
2/16/2013
2/17/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/21/2013
2/22/2013
2/23/2013
2/24/2013

Giá Tri
7:20:10
8:20:10
9:20:10
10:20:10
11:20:10
12:20:10
13:20:10
14:20:10
15:20:10

Định Dạng 2
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24

Định Dạng 1
07:20:10
08:20:10
09:20:10
10:20:10
11:20:10
12:20:10
13:20:10
14:20:10
15:20:10

Friday - February 15 - 2013
Saturday - February 16 - 2013
Sunday - February 17 - 2013
Monday - February 18 - 2013
Tuesday - February 19 - 2013
Wednesday - February 20 - 2013
Thursday - February 21 - 2013
Friday - February 22 - 2013
Saturday - February 23 - 2013
Sunday - February 24 - 2013

Định Dạng 2
07 giờ 20 phút 10 gây
08 giờ 20 phút 10 gây
09 giờ 20 phút 10 gây
10 giờ 20 phút 10 gây
11 giờ 20 phút 10 gây
12 giờ 20 phút 10 gây
13 giờ 20 phút 10 gây
14 giờ 20 phút 10 gây
15 giờ 20 phút 10 gây

Định Dạng 3
Fri - 15 Feb - 13
Sat - 16 Feb - 13
Sun - 17 Feb - 13
Mon - 18 Feb - 13
Tue - 19 Feb - 13
Wed - 20 Feb - 13
Thu - 21 Feb - 13
Fri - 22 Feb - 13
Sat - 23 Feb - 13
Sun - 24 Feb - 13

Định Dạng 3
7:20:10 AM
8:20:10 AM
9:20:10 AM
10:20:10 AM
11:20:10 AM
12:20:10 PM
1:20:10 PM
2:20:10 PM
3:20:10 PM

Định Dạng 4

Định Dạng 5

15/Feb/2013
16/Feb/2013
17/Feb/2013
18/Feb/2013
19/Feb/2013
20/Feb/2013
21/Feb/2013
22/Feb/2013
23/Feb/2013
24/Feb/2013

Định Dạng 4

15/02/13
16/02/13
17/02/13
18/02/13
19/02/13
20/02/13
21/02/13
22/02/13
23/02/13
24/02/13

Định Dạng 5
7:20 AM
8:20 AM
9:20 AM
10:20 AM
11:20 AM
12:20 PM
1:20 PM
2:20 PM
3:20 PM

07:20
08:20
09:20
10:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:20

...
Giá Tri Định Dạng 1 Định Dạng 2 Định Dạng 3 Định Dạng 4 Định Dạng 5
10000000 10,000,000 10,000,000.0 10,000,000 vnđ 10,000,000 cái USD 10,000,000
12000000 12,000,000 12,000,000.0 12,000,000 vnđ 12,000,000 cái USD 12,000,000
154000000 154,000,000 154,000,000.0 154,000,000 vnđ 154,000,000 cái USD 154,000,000
150000 150,000 150,000.0 150,000 vnđ 150,000 cái USD 150,000
168000 168,000 168,000.0 168,000 vnđ 168,000 cái USD 168,000
1250000000 1,250,000,000 1,250,000,000.0 1,250,000,000 vnđ 1,250,000,000 cái USD 1,250,000,000
18000000 18,000,000 18,000,000.0 18,000,000 vnđ 18,000,000 cái USD 18,000,000
Giá Tri Định Dạng 1 Định Dạng 2 Định Dạng 3 Định Dạng 4 Định Dạng 5
2/15/2013 2/15 Friday - February 15 - 2013 Fri - 15 Feb - 13 15/Feb/2013 15/02/13
2/16/2013 2/16 Saturday - February 16 - 2013 Sat - 16 Feb - 13 16/Feb/2013 16/02/13
2/17/2013 2/17 Sunday - February 17 - 2013 Sun - 17 Feb - 13 17/Feb/2013 17/02/13
2/18/2013 2/18 Monday - February 18 - 2013 Mon - 18 Feb - 13 18/Feb/2013 18/02/13
2/19/2013 2/19 Tuesday - February 19 - 2013 Tue - 19 Feb - 13 19/Feb/2013 19/02/13
2/20/2013 2/20 Wednesday - February 20 - 2013 Wed - 20 Feb - 13 20/Feb/2013 20/02/13
2/21/2013 2/21 Thursday - February 21 - 2013 Thu - 21 Feb - 13 21/Feb/2013 21/02/13
2/22/2013 2/22 Friday - February 22 - 2013 Fri - 22 Feb - 13 22/Feb/2013 22/02/13
2/23/2013 2/23 Saturday - February 23 - 2013 Sat - 23 Feb - 13 23/Feb/2013 23/02/13
2/24/2013 2/24 Sunday - February 24 - 2013 Sun - 24 Feb - 13 24/Feb/2013 24/02/13
Giá Tri Định Dạng 1 Định Dạng 2 Định Dạng 3 Định Dạng 4 Định Dạng 5
7:20:10 07:20:10 07 giờ 20 phút 10 gây 7:20:10 AM 7:20 AM 07:20
8:20:10 08:20:10 08 giờ 20 phút 10 gây 8:20:10 AM 8:20 AM 08:20
9:20:10 09:20:10 09 giờ 20 phút 10 gây 9:20:10 AM 9:20 AM 09:20
10:20:10 10:20:10 10 giờ 20 phút 10 gây 10:20:10 AM 10:20 AM 10:20
11:20:10 11:20:10 11 giờ 20 phút 10 gây 11:20:10 AM 11:20 AM 11:20
12:20:10 12:20:10 12 giờ 20 phút 10 gây 12:20:10 PM 12:20 PM 12:20
13:20:10 13:20:10 13 giờ 20 phút 10 gây 1:20:10 PM 1:20 PM 13:20
14:20:10 14:20:10 14 giờ 20 phút 10 gây 2:20:10 PM 2:20 PM 14:20
15:20:10 15:20:10 15 giờ 20 phút 10 gây 3:20:10 PM 3:20 PM 15:20
excle - Người đăng: Phat Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
excle 9 10 809