Ktl-icon-tai-lieu

FE No.3 Internal Design and Programming

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FE No.3 INTERNAL DESIGN AND PROGRAMMING

Contents

1. Data Structures
1.1 What is the data structure?

2

1.2 Basic data structure

3

1.2.1

Basic data type

3

1.2.2

Structured type

4

1.2.3

Abstract data type

6

1.3 Problem-oriented data structure

7

1.3.1

List structure

7

1.3.2

Stack

9

1.3.3

Queue

10

1.3.4

Tree structure

11

1.3.5

Hash

16

Exercises

18

2. Algorithms
Introduction

23

2.1 Basics of algorithms

23

2.1.1

What is an algorithm?

23

2.1.2

Algorithm and the data structure

24

2.2 Various algorithms

28

2.2.1

Search algorithm

28

2.2.2

Sort algorithm

32

2.2.3

Recursive algorithm

47

2.2.4

Character string processing

49

2.2.5

File processing

53

2.2.6

Drawing figures

61

2.2.7

Graph

65

2.2.8

Numeric calculation

69

ii

FE No.3 INTERNAL DESIGN AND PROGRAMMING

2.2.9

Collation algorithm

76

2.2.10

Approximate and probability algorithms

79

2.3 Evaluation of algorithms

84

2.3.1

Evaluation by computational complexity

84

2.3.2

Evaluation by validity

85

2.3.3

Evaluation by representation

85

2.4 How to design algorithms

86

Exercises

87

3. Internal Design
Introduction

92

3.1 What is internal design?

92

3.1.1

Purpose of internal design and points to note

92

3.1.2

Internal design procedure

93

3.2 Functional partitioning and structuring

96

3.2.1

Units of functional partitioning and structuring

96

3.2.2

Procedures of functional partitioning and structuring

97

3.2.3

Structured design method

3.3 Physical data design

102

105

3.3.1

Physical data design procedure

105

3.3.2

Physical data organization

109

3.4 Detailed input-output design

112

3.4.1

Detailed input data design

112

3.4.2

Screen design

115

3.4.3

Detailed output data design

124

3.5 Creation and reuse of parts

127

3.5.1

Concept of creation and reuse of parts

127

3.5.2

Use of software packages

127

3.6 Creating internal design documents

128

3.6.1

Organization of internal design documents

128

3.6.2

Points to note when creating internal design documents

130

iii

FE No.3 INTERNAL DESIGN AND PROGRAMMING

3.6.3

Design review

130

Exercises

132

4. Program Design
Introduction

134

4.1 Purpose and tasks of program design

134

4.1.1

Purpose of program design

134

4.1.2

Program design tasks

136

4.2 Structured design of programs

138

4.2.1

Structured design procedure

138

4.2.2

Typical module partitioning techniques

141

4.2.3

Criteria for module partitioning

149

4.2.4

Progra...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
FE No.3 Internal Design and Programming - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
FE No.3 Internal Design and Programming 9 10 722