Ktl-icon-tai-lieu

File trong C

Được đăng lên bởi thesun93pp
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 1 lần
20/06/2010

ĐHSP

Ôn tập xử lý tập tin với
C++


Cấu trúc

2

20/06/2010

1

20/06/2010

Text file
Dữ liệu trong file được lưu trữ dưới
dạng ASCII.
Ví dụ: chuỗi “AB” và 12 được lưu trữ
trong file và có khoảng trắng giữa
chúng.

3

20/06/2010

Binary file
Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng mã
nhị phân.

Lưu trữ dữ liệu dạng cấu trúc, có
kích thước cố định.
Thường dùng để ghi toàn bộ một
struct hay một đối tượng ra file.
4

20/06/2010

2

20/06/2010

Khai báo mở tập tin để ghi dữ liệu

ofstream <tên biến>;
ofstream <tên biến>(<tên file>);
 Ví dụ:
ofstream fout;
fout.open(“data.txt”);
hoặc ofstream fout(“data.txt”);
Ghi dữ liệu chuẩn
 Tương tự như cout
 <tên biến> <toán tử xuất (<<)>
 Ví dụ: int a;
fout<<a;

5

20/06/2010

Ghi dữ liệu dạng nhị phân





ostream& write(char* pch,int nCount);
ostream& write(unsigned char* puch,int nCount);
ostream& write(signed char* psch,int nCount);
Giải thích tham số
• pch,puch,psch: con trỏ đến mảng ký tự lưu dữ liệu.
• nCount: số byte cần ghi

6

20/06/2010

3

20/06/2010

Ví dụ
Ghi dữ liệu của 5 phần tử số nguyên liên tiếp ra file dạng nhị phân
---------------------------------------------------------

int a[10];
a[0]=65;a[1]=66;a[2]=97;a[3]=99;a[4]=67;
ofstream fout(“data.txt”);
int n=5;
fout.write((char*)a,n*sizeof(*a));
fout.close();

7

20/06/2010

Mở tập tin để đọc dữ liệu
ifstream <tên biến>;
ifstream <tên biến>(<tên file>);

 Ví dụ:

ifstream fin;
fin.open(“data.dat”);
hoặc ifstream fin(“data.dat”);
Đọc dữ liệu chuẩn
 Tương tự như cin
 <tên biến> <toán tử nhập (>>)>
 Ví dụ: int a;
fin>>a;
8

20/06/2010

4

20/06/2010

Đọc dữ liệu dạng nhị phân
 istream& read(char* pch, int nCount);
 istream& read(unsigned char* puch, int nCount);
 istream& read(signed char* psch, int nCount);
Giải thích tham số
 pch,puch,psch: con trỏ đến mảng ký tự lưu dữ liệu.
 nCount: số byte lớn nhất cần đọc

9

20/06/2010

Ví dụ
Đọc dữ liệu của 5 phần tử số nguyên liên tiếp đã ghi
dạng nhị phân
------------------------------------------------------------int a[10];
ifstream fin(“data.dat”);
int n=5;
fin.read((char*)a,n*sizeof(*a));
fin.close();

10

20/06/2010

5

20/06/2010

Một số thao tác khác với tập tin
Lấy vị trí hiện tại của con trỏ tập tin

 Khi đọc
• Dùng hàm tellg();
• Ví dụ: long pos=fin.tellg();

 Khi ghi
• Dùng hàm tellp();
• Ví dụ: long pos=fout.tellp();

11

20/06/2010

Một số thao tác khác với tập tin
 Di chuyển con trỏ đến một vị trí trong tập tin

 Khi đọc
• Dù...
20/06/2010
1
ĐHSP
Ôn tập xử lý tập tin với
C++
http://fit.hcmup.edu.vn/~tienttt
Cấu trúc
20/06/2010
2
File trong C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
File trong C - Người đăng: thesun93pp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
File trong C 9 10 110