Ktl-icon-tai-lieu

Files

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

Chương 8: Files

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Lưu dữ liệu vào đĩa
Có 2 cách ghi và đọc dữ liệu vào
files:
file text
file nhị phân

1.12

File Text

 Trong chương trình để lưu dữ liệu vào file,
thêm dòng tiêu đề:
• using System.IO;

 Ghi dữ liệu vào file:

string filename=“c:\\cs\\test1.txt”;
StreamWriter sw=new StreamWriter(filename)
sw.Write(“This is the text”);
sw.Close(); //Đóng file sau khi ghi:

2.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

string filename=“c:\\cs\\test1.txt”;
StreamReader sr1=new StreamReader(filename)
sr1.ReadLine();
sr1.Close;

 Đọc dữ liệu từ file:

KHOA CNTT

using System;
using System.IO;
using System.Text;
class FileText
{
static string
file1="c:\\testfile.txt";
static double a=123.456;
static int b=789;
static char kt='M';
static void Main(string[] args)
{
using(StreamWriter sw= new
StreamWriter(file1))

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

StreamReader sr1=new
StreamReader(file1);
string input;
while((input=sr1.ReadLine())!=null)
{
Console.WriteLine(input);
}
Console.WriteLine("Ket thuc");
sr1.Close();
Console.ReadLine();
}

sw.Write("This is a text; a = ");
sw.WriteLine(a);
sw.WriteLine(b);
sw.WriteLine(kt);
sw.Close();

Ví dụ
{

}

}

3.12

 Khai báo biến file:
StreamWriter sw;

Cách khác

4.12

 Tạo file text bằng hàm CreatText();
static string file1=“c:\\testfile.txt”;
sw=File.CreatText(file1);

 Ghi dữ liệu vào file
sw.WriteLine(“This is a text.”);

Console.WriteLine(input);

• Hiển thị sau khi đọc:

input=sr1.ReadToEnd();

• Đọc file:

string input;
sr1=File.OpenText(file1);

• Mở file:

StreamReader sr1;

• Khai báo đối tượng file:

 Đóng file: sw.Close();
 Đọc dữ liệu từ file:

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

using System;
using System.IO;
class FileText
{
static string
file1="c:\\testfile1.txt";
static void Main(string[] args)
{
StreamWriter sw; //ghi du lieu
vao file
sw=File.CreateText(file1);
sw.WriteLine("This is a text.");
sw.WriteLine("Dai hoc Lac
Hong");
sw.WriteLine("Trung tam Hoi
nghi");

KHOA CNTT

Ví dụ

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

sw.WriteLine(123.456);
sw.Close();
StreamReader sr1; //doc
du lieu tu file
string input;
sr1=File.OpenText(file1);
input=sr1.ReadToEnd();
Console.WriteLine(input);
Console.WriteLine("Ket
thuc stream!");
sr1.Close();
Console.ReadLine();
}

5.12

Cách khác

6.12

StreamReader sr;
string input;
sr=File.OpenText(file1);
while(true)
{
if(input==null) break;
Console.WriteLine(input);
}
sr.Close();
KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

File nhị phân

7.12

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Ưu điểm hơn file text: bảo mật file cao
hơn
Đọc/...
1.12
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 8: Files
Lưu dliu vào đĩa
Có 2 cách ghi và đọc dliu vào
files:
file text
file nhphân
Files - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Files - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Files 9 10 817