Ktl-icon-tai-lieu

Flast

Được đăng lên bởi saothe02-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ÀO T O M NG MÁY TÍNH NH T NGH
105 Bà Huy n Thanh Quan – 205 Võ Th Sáu , Q3, TP. HCM
Tel: 9322735 - 0913735906 Fax: 9322734 Website: 

ng d n cài

t Boot Rom

I.
c ích:
- Cài t và c u hình h th ng m ng không c ng
II. Chu n bi:
- Mô hình g m 2 máy: 1 máy kh i ng Windows Server 2003, 1 máy kh i
- Chép ch ng trình Venturcon BXP t máy 200 v 2 máy
- C u hình a ch IP cho 2 máy nh sau:
Cross
IP Address
: 172.16.1.1
Windows Server 2003
Subnet Mask
: 255.255.255.0
Default Gateway : Tr ng
Pre DNS
: Tr ng
IP Address
: 172.16.1.2
Windows XP
Subnet Mask
: 255.255.255.0
Default Gateway : Tr ng
Pre DNS
: Tr ng

ng Windows XP

LAN
Disable

Disable

III. Th c hi n
1. Cài ch ng trình DHCP trên máy Windows Server 2003 (Tham kh o bài lab DHCP)
2. C u hình DHCP (Tham kh o bài lab DHCP)
B1: T o Scope cho máy Windows XP
Start IP Add : 172.16.1.50
End IP Add : 172.16.1.100
Subnet Mask : 255.255.255.0

B2: C u hình Scope Option:
Default Gateway : 172.16.1.1
DNS Server
: 210.245.31.130

3. Ki m tra máy Windows XP:
- Máy Windows XP ch nh card Cross qua ch
xin IP t
ng
- Dùng l nh ipconfig /all ki m tra ã nh n
c IP do DHCP server cung c p

Trang 1

TRUNG TÂM ÀO T O M NG MÁY TÍNH NH T NGH
105 Bà Huy n Thanh Quan – 205 Võ Th Sáu , Q3, TP. HCM
Tel: 9322735 - 0913735906 Fax: 9322734 Website: 

4. Cài ch

ng trình Venturcom BXP trên máy Windows Server 2003

B1. Vào th m c Venturcom BXP (Copy t
máy 200 b c chu n b ) ch y file setup.exe
cài t ch ng trình Trong c a s
Welcome ch n Next
Trong c a s Software
License ch n Next
Trong c a s Choose
Destination Location ch n Next

B2. Trong c a s
Next

B3. Trong c a s Seclect Components, b d u
ch n ô Tellurian DHCP Server
Next

B4. Trong c a s Select Program Folder
ch n Next .
u ý: Trong quá trình cài t h th ng yêu
u cài t Vitrual Disk, ch n Continue
Anyway và ch n Next

Trang 2

Setup Type ch n Full Server

TRUNG TÂM ÀO T O M NG MÁY TÍNH NH T NGH
105 Bà Huy n Thanh Quan – 205 Võ Th Sáu , Q3, TP. HCM
Tel: 9322735 - 0913735906 Fax: 9322734 Website: 

B5. Start Programs
Administrative
Tools Service. Chuy n các Service:
- BXP Adaptive Boot Server
- BXP Managed Disk Server
- BXP Write Cache I/O Server
tr ng thái Automatic qua Manual
Apply OK

B6. i ComputerName thành “dongan” ,
restart máy

B7. Sau khi kh i ng l i máy Start
Run
Browse Ch
ng d n vào th m c
Venturcom BXP ch n file BXP_CR.exe
Open
OK

B8. Trong c a s BXP 2.5 Ch n Install
a s thông báo ch n Yes to all

u ý: Trong khi th c hi n B7 khô...
Trang 1
TRUNG TÂM ÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH
105 Bà Huyn Thanh Quan – 205 Võ Th Sáu , Q3, TP. HCM
Tel: 9322735 - 0913735906 Fax: 9322734 Website: www.nhatnghe.com
ng dn cài t Boot Rom
I. c ích:
- Cài t và cu hình h thng mng không cng
II. Chun bi:
- Mô hình gm 2 máy: 1 máy khi ng Windows Server 2003, 1 máy khi ng Windows XP
- Chép chng trình Venturcon BXP t máy 200 v 2 máy
- Cu hình a ch IP cho 2 máy nh sau:
Cross LAN
Windows Server 2003
IP Address : 172.16.1.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : Trng
Pre DNS : Trng
Disable
Windows XP
IP Address : 172.16.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : Trng
Pre DNS : Trng
Disable
III. Thc hin
1. Cài chng trình DHCP trên máy Windows Server 2003 (Tham kho bài lab DHCP)
2. Cu hình DHCP (Tham kho bài lab DHCP)
B1: To Scope cho máy Windows XP
Start IP Add : 172.16.1.50
End IP Add : 172.16.1.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
B2: Cu nh Scope Option:
Default Gateway : 172.16.1.1
DNS Server : 210.245.31.130
3. Kim tra máy Windows XP:
- Máy Windows XP chnh card Cross qua ch xin IP tng
- Dùng lnh ipconfig /all kim tra ã nhn c IP do DHCP server cung cp
Flast - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Flast - Người đăng: saothe02-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Flast 9 10 869