Ktl-icon-tai-lieu

From DOSWindows to Linux HOWTO

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
From DOS/Windows to Linux HOWTO

From DOS/Windows to Linux HOWTO

Table of Contents
From DOS/Windows to Linux HOWTO .........................................................................................................1
By Guido Gonzato, REMOVE_MEguido@ibogeo.df.unibo.it (Remove ``REMOVE_ME'')................1
1.Introduction...........................................................................................................................................1
2.For the Impatient...................................................................................................................................1
3.Meet bash..............................................................................................................................................1
4.Files and Programs................................................................................................................................1
5.Using Directories .................................................................................................................................2
6.Floppies, Hard Disks, and the Like ......................................................................................................2
7.What About Windows?.........................................................................................................................2
8.Tailoring the System.............................................................................................................................2
9.Networking: Concepts..........................................................................................................................2
10.A Bit of Programming........................................................................................................................2
11.The Remaining 1%.............................................................................................................................2
12.The End, for Now ..............................................................................................................................3
1. Introduction..........................................................................................................................................3
1.1 Is Linux Right for You?.....................................................................................................................3
1.2 It Is. Tell Me More.................................................................................
From DOS/Windows to Linux HOWTO
From DOSWindows to Linux HOWTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
From DOSWindows to Linux HOWTO - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
From DOSWindows to Linux HOWTO 9 10 63