Ktl-icon-tai-lieu

GDI 2

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lập trình trên môi trường windows

GDI ++

Nội dung



Giới thiệu GDI+

Đối tượng Graphic
●

Các hàm tô màu



Các hàm vẽ

●





Pen



Brush



Invalidate
Tạo form có hình dạng
bất kỳ
Kỹ thuật chống flicker

Giới thiệu GDI+







Thực hiện vẽ trên môi trường .NET

Cung cấp tập namespace, lớp hướng đối tượng lớn
cho việc thực hiện vẽ
Device Context được thay thế bằng đối tượng
Graphic

Mỗi control đều có đối tượng Graphic để vẽ nó, bao
gồm Form, Button, TextBox, ….

Các namespace
Tên

Mô tả

System.Drawing

Định nghĩa những đối tượng vẽ cơ bản
(Fonts, Pens, Brushes,..) và đối tượng
Graphic

System.Drawing.Drawing2D

Cung cấp những đối tượng vẽ vector 2
chiều như gradient brushes, gradient
pens,..

System.Drawing.Image

Thao tác với hình ảnh như thực hiện vẽ,
lấy thông tin kích thước ảnh, …

System.Drawing.Printing

Thực hiện in; cung cấp những đối tượng
giao tác với printer

System.Drawing.Text

Thực hiện vẽ với các font.

Đối tượng Graphic







Đối tượng quan trọng của GDI+

Mọi thao tác vẽ đều thực hiện trên đối tượng
Graphic
Mọi control đều có thuộc tính Graphic dùng đ ể v ẽ
chính nó
Có 2 cách truy xuất
●
●

Sự kiện Paint : e.Graphics.DrawLine(...)

Hàm CreateGraphic() ảnh vẽ sẽ mất đi khi Form đưấc
Reload

Đối tượng Graphic


Ví dụ

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Blue, 10, 10, 100, 100);
}

Đối tượng Graphic


Danh sách các hàm vẽ
Hàm

Ý nghĩa

DrawArc

Vẽ hình cung ellipse

DrawEllipse

Vẽ hình ellipse

DrawLine

Vẽ đường thẳng

DrawPolygon

Vẽ đa giác

DrawRectangle

Vẽ hình chữ nhật

DrawString

Vẽ chuổi

DrawImage

Vẽ hình ảnh

Đối tượng Graphic


Ví dụ :

// tạo bút vẽ
Pen pen = new Pen(Color.Blue, 2);
// vẽ đường từ điểm 0, 0 đến 100, 100
e.Graphics.DrawLine(pen, 0, 0, 100, 100);

Đối tượng Graphic


Ví dụ :

// tạo bút vẽ
Pen pen = new Pen(Color.Blue, 2);
// vẽ hình ellipse nằm trong hình chữ nhật
// từ điểm 0,0 có độ rộng 300, cao 200

e.Graphics.DrawEllipse(pen, 0, 0, 300, 200);

Đối tượng Graphic


Ví dụ :

// tạo bút vẽ
Pen pen = new Pen(Color.Blue, 2);
// vẽ cung ellipse nằm trong hình chữ nhật
// từ điểm 0,0 có độ rộng 300, cao 200
// vẽ từ góc 90 độ vẽ tiếp 180 độ

e.Graphics.DrawArc(pen, 0, 0, 300, 200, 90, 180);

Đối tượng Graphic


Ví dụ :

// tạo bút vẽ
Pen pen = new Pen(Color.Blue, 2);
// vẽ hình chữ nhật từ điểm 0,0
// có độ rộng 300, cao 200
e.Graphics.DrawRectangle(pen, 10, 10, 300, 200);

Đối tượng Graphic


Ví dụ :

// tạo bút vẽ
Pen ...
L p trình trên môi tr ng windows ườ
GDI ++
GDI 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GDI 2 - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
GDI 2 9 10 72