Ktl-icon-tai-lieu

Ghép nối máy tính

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3435 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT GHÉP NỐI MÁY TÍNH......................3
1.1. Yêu cầu trao đổi tin của máy vi tính đối với môi trường bên ngoài.....................................3
1.1.1. Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành......................................................................3
1.1.2. Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài thông dụng........................................................3
1.1.3. Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính.....................................................................3
1.2. Dạng và các loại tin trao đổi giữa máy vi tính và thiết bị ngoài (TBN)...............................3
1.2.1. Dạng tin (số)..................................................................................................................3
1.2.1. Các loại tin.....................................................................................................................3
1.3. Vai trò nhiệm vụ và chức năng của khối ghép nối (KGN)...................................................4
1.3.1. Vai trò............................................................................................................................4
1.3.2. Nhiệm vụ........................................................................................................................4
1.3.3. Chức năng......................................................................................................................5
1.4. Cấu trúc chung của một khối ghép nối.................................................................................6
1.5. Chương trình phục vụ trao đổi tin cho khối ghép nối...........................................................7

Chương 2: GIAO TIẾP VỚI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ..............................................8
2.1. Khái niệm tín hiệu analog và hệ đo lường điều khiển số......................................................8
2.2. Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự DACs........................................................................8
2.2.1. Các tham số chính của một DAC...................................................................................9
2.2.2. DAC chia điện trở (Resistive Divider DACs).............................................................10
2.2.3. DAC điều biến độ rộng xung (PWM DACs)...............................................................10
2.3. Chuyển đổi tín hiệu tương tự - số ADCs:...........................................................................11

Chương 3: THỦ TỤC T...
MỤC LỤC
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT GHÉP NỐI MÁY TÍNH......................3
1.1. Yêu cầu trao đổi tin của máy vi tính đối với môi trường bên ngoài.....................................3
1.1.1. Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành......................................................................3
1.1.2. Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài thông dụng........................................................3
1.1.3. Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính.....................................................................3
1.2. Dạng và các loại tin trao đổi giữa máy vi tính và thiết bị ngoài (TBN)...............................3
1.2.1. Dạng tin (số)..................................................................................................................3
1.2.1. Các loại tin.....................................................................................................................3
1.3. Vai trò nhiệm vụ và chức năng của khối ghép nối (KGN)...................................................4
1.3.1. Vai trò............................................................................................................................4
1.3.2. Nhiệm vụ........................................................................................................................4
1.3.3. Chức năng......................................................................................................................5
1.4. Cấu trúc chung của một khối ghép nối.................................................................................6
1.5. Chương trình phục vụ trao đổi tin cho khối ghép nối...........................................................7
Chương 2: GIAO TIẾP VỚI TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ..............................................8
2.1. Khái niệm tín hiệu analog và hệ đo lường điều khiển số......................................................8
2.2. Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự DACs........................................................................8
2.2.1. Các tham số chính của một DAC...................................................................................9
2.2.2. DAC chia điện trở (Resistive Divider DACs).............................................................10
2.2.3. DAC điều biến độ rộng xung (PWM DACs)...............................................................10
2.3. Chuyển đổi tín hiệu tương tự - số ADCs:...........................................................................11
Chương 3: THỦ TỤC TRAO ĐỔI TIN CỦA MÁY TÍNH....................................13
3.1. Các chế độ trao đổi tin của máy vi tính..............................................................................13
3.2. Trao đổi tin ngắt vi xử lý....................................................................................................14
3.2.1. Các loại ngắt của máy vi tính PC.................................................................................15
3.2.2. Xử lý ngắt cứng trong IBM - PC:................................................................................17
3.2.3. Lập trình xử lý ngắt cứng:...........................................................................................19
3.3. Trao đổi tin trực tiếp khối nhớ............................................................................................21
3.3.1. Cơ chế hoạt động:........................................................................................................21
3.3.2. Hoạt động của DMAC:................................................................................................22
3.3.3. Chip điều khiển truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMAC 8237...........................................22
Chương 4: KHE CẮM MỞ RỘNG.........................................................................28
4.1. Đặt vấn đề...........................................................................................................................28
4.2. Bus PC................................................................................................................................29
4.3. Bus ISA (16 bit)..................................................................................................................29
4.4. Bus PCI...............................................................................................................................30
Ghép nối máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ghép nối máy tính - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Ghép nối máy tính 9 10 588