Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập xử lí tín hiệu số

Được đăng lên bởi nong van duan
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3785 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1.1
Cho tín hiệu tương tự

x a (t ) = 3 cos 50πt + 10 sin 300πt − cos100πt
Hãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối với tín hiệu này?
Bài 1.2
Cho tín hiệu x a (t ) = 3 cos100πt
a) Xác định tốc độ lấy mẫu nhỏ nhất cần thiết để khôi phục tín hiệu ban đầu.
b) Giả sử tín hiệu được lấy mẫu tại tốc độ Fs = 200 Hz. Tín hiệu rời rạc nào sẽ có được
sau lấy mẫu?
Bài 1.3
Tìm quan hệ giữa dãy nhảy đơn vị u(n) và dãy xung đơn vị δ ( n )
Bài 1.4
Tương tự bài trên tìm quan hệ biểu diễn dãy chữ nhật rectN(n) theo dãy nhảy đơn vị u(n).
Bài 1.5
Hãy biểu diễn dãy δ ( n + 1)
Bài 1.6
Xác định x(n) = u(n-5)-u(n-2)
Bài 1.7
Xác định năng lượng của chuỗi

⎧(1 2)2
⎪
x(n ) = ⎨ n
⎪ 3
⎩

n≥0
n<0

Bài 1.8
Hãy xác định năng lượng của tín hiệu x(n ) = Ae jω 0 n
Bài 1.9
Xác định công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n)
1

Bài 1.10
Xác định công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n)
Bài 1.11
Hãy xác định công suất trung bình của tín hiệu x(n ) = Ae jω 0 n
Bài 1.12
Đáp ứng xung và đầu vào của một hệ TTBB là:

⎧ 1 n = −1
⎪2 n=0
⎪
⎪
h (n) = ⎨ 1
n =1
⎪−1 n = 2
⎪
n≠
⎪0
⎩

⎧1 n = 0
⎪2 n = 1
⎪
⎪
x ( n ) = ⎨3 n = 2
⎪1 n = 3
⎪
⎪0 n ≠
⎩

Hãy xác định đáp ứng ra y(n) của hệ.
Bài 1.13

Tương tự như bài trên hãy tính phép chập x3(n) = x1(n)*x2(n) với:

⎧ n
⎪1 −
a) x1(n) = ⎨ 3
⎪ 0
⎩

n≥0

;

x2(n) = rect2(n-1).

n≠

b) x1(n) = δ ( n + 1) + δ ( n − 2 ) ;

x2(n) = rect3(n).

Bài 1.14

Cho HTTT bất biến có h(n) và x(n) như sau:

⎧a n
h (n) = ⎨
⎩ 0

n≥0
n≠

⎧ bn
x (n) = ⎨
⎩0

n≥0
n≠

0 < a < 1, 0 < b < 1, a ≠ b. Tìm tín hiệu ra (đáp ứng ra)?
Bài 1.15

Hãy xác định xem các hệ có phương trình mô tả quan hệ vào ra dưới đây có tuyến tính
không:
a) y (n ) = nx(n )
b) y (n ) = x 2 (n )
Bài 1.16

Hãy xác định xem các hệ có phương trình mô tả quan hệ vào ra dưới đây có tuyến tính
không:

( )

a) y (n ) = x n 2

b) y (n ) = Ax(n ) + B
2

Bài 1.17

Xác định xem các hệ được mô tả bằng những phương trình dưới đây là nhân quả hay không:
a) y (n ) = x(n ) − x(n − 1)
b) y (n ) = ax(n )
Bài 1.18

Xác định xem các hệ được mô tả bằng những phương trình dưới đây là nhân quả hay không:
a) y (n ) = x(n ) + 3 x(n + 4 ) ;

( )

b) y (n ) = x n 2 ;
c) y (n ) = x(2n ) ;
d) y (n ) = x(− n )
Bài 1.19

Xét tính ổn định của hệ thống có đáp ứng xung h(n) = rectN(n).
Bài 1.20

Xác định khoảng giá trị của a và b để cho hệ TT BB có đáp ứng xung

⎧a n
h(n ) = ⎨ n
⎩b

n≥0
n<0

là ổn định.
Bài 1.21.

Hãy tìm đáp ứng xung h(n) c...
1
CÂU HI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DN GII
MÔN: X LÝ TÍN HIU S
CÂU HI VÀ BÀI TP CHƯƠNG 1
Bài 1.1
Cho tín hiu tương t
()
ttttx
a
π
π
π
100cos300sin1050cos3
+=
Hãy xác định tc độ ly mu Nyquist đối vi tín hiu này?
Bài 1.2
Cho tín hiu
(
)
ttx
a
π
100cos3=
a) Xác định tc độ ly mu nh nht cn thiết để khôi phc tín hiu ban đầu.
b) Gi s tín hiu được ly mu ti tc độ
200
=
s
F Hz. Tín hiu ri rc nào sđược
sau ly mu?
Bài 1.3
Tìm quan h gia dãy nhy đơn v u(n) và dãy xung đơn v
(
)
n
δ
Bài 1.4
Tương t bài trên tìm quan h biu din dãy ch nht rect
N
(n) theo dãy nhy đơn v u(n).
Bài 1.5
Hãy biu din dãy
()
1n
δ
+
Bài 1.6
Xác định x(n) = u(n-5)-u(n-2)
Bài 1.7
Xác định năng lượng ca chui
()
()
<
=
03
021
2
n
n
nx
n
Bài 1.8
Hãy xác định năng lượng ca tín hiu
()
nj
Aenx
0
ω
=
Bài 1.9
Xác định công sut trung bình ca tín hiu nhy bc đơn v u(n)
giải bài tập xử lí tín hiệu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập xử lí tín hiệu số - Người đăng: nong van duan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
giải bài tập xử lí tín hiệu số 9 10 963