Ktl-icon-tai-lieu

Giải ma trận bằng máy tính

Được đăng lên bởi Dương Thanh Như
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Toán Cao Cấp

§8. Hướng dẫn giải toán ma trận bằng máy tính bỏ túi
8.1 Nhập dữ liệu cho một ma trận
⎛
⎞
2 1 3
⎜
⎟
⎜
⎟
Ví dụ 8.1. Cho ma trận A = ⎜ −3 1 2 ⎟. Hãy nhập dữ liệu của ma trận A vào máy tính.
⎝
⎠
1 2 1
Hướng dẫn.
• Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn chức năng MATRIX).
• Bước 2. Nhấn phím 1 (chọn ma trận A).
• Bước 3. Nhấn phím

2 (chọn ma trận cấp 3 × 3).

• Bước 4. Nhập các phần tử của ma trận A.

8.2 Cộng, trừ, nhân 2 ma trận

⎛

2 1 3

⎜
⎜
Ví dụ 8.2. Cho các ma trận A = ⎜ −3 1 2
⎝
1 2 1
tính A + B, A − 2B, A.B.

⎞

⎛

5

1

2

⎟
⎜
⎟
⎜
và
B
=
⎟
⎜ 4 −1
0
⎠
⎝
1
1 −3

⎞
⎟
⎟
⎟. Hãy thực hiện các phép
⎠

Hước dẫn.
• Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn chức năng MATRIX).
• Bước 2. Nhấn phím 1

2 (chọn ma trận A cấp 3 × 3): nhập dữ liệu cho ma trận A.

Trang 8

Toán Cao Cấp
• Bước 3. Nhấn phím Shift 4 1 2

2 (chọn ma trận B cấp 3 × 3): nhập dữ liệu

cho ma trận B.

• Bước 4. Nhấn phím Shift 4 3 (chọn ma trận A).
• Bước 5. Nhấn phím + hoặc − 2 × hoặc × (chọn phép tính cộng, trừ, hoặc nhân).
• Bước 6. Nhấn phím Shift 4 4 (chọn ma trận B).
• Bước 7. Nhấn phím = .

8.3 Tìm ma trận nghịch đảo

⎛

2 1 3

⎜
⎜
Ví dụ 8.3. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A = ⎜ −3 1 2
⎝
1 2 1

⎞
⎟
⎟
⎟.
⎠

Hướng dẫn.
• Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn chức năng MATRIX).
• Bước 2. Nhấn phím 1

2 (chọn ma trận A cấp 3 × 3): nhập dữ liệu cho ma trận A.

Trang 9

Toán Cao Cấp

• Bước 3. Nhấn phím Shift 4 3 (chọn ma trận A).
• Bước 4. Nhấn phím x−1 (tính ma trận nghịch đảo A−1 ).
• Bước 5. Nhấn phím = .

8.4 Tính định thức của ma trận vuông

⎛

⎞

2 1 3
⎟
⎜
⎟
⎜
Ví dụ 8.4. Tìm định thức của ma trận A = ⎜ −3 1 2 ⎟.
⎠
⎝
1 2 1
Hướng dẫn.
• Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn chức năng MATRIX).
• Bước 2. Nhấn phím 1

2 (chọn ma trận A cấp 3 × 3): nhập dữ liệu cho ma trận A.

• Bước 3. Nhấn phím Shift 4 7 (chọn chức năng Det ).
• Bước 4. Nhấn phím Shift 4 3 (chọn ma trận A).

Trang 10

...
Toán Cao Cấp
§8. Hướng dẫn giải toán ma trận bằng máy tính bỏ túi
8.1 Nhập dữ liệu cho một ma trận
Ví dụ 8.1. Cho ma trận A =
213
312
121
. Hãy nhập dữ liệu của ma trận A vào máy tính.
Hướng dẫn.
Bước 1. Nhấn phím MODE
6 (chọn chức năng MATRIX).
Bước 2. Nhấn phím 1
(chọn ma trận A).
Bước 3. Nhấn phím
2 (chọn ma trận cấp 3 × 3).
Bước 4. Nhập các phần tử của ma trận A.
8.2 Cộng, trừ, nhân 2 ma trận
dụ 8.2. Cho các ma trận A =
213
312
121
B =
512
4 10
113
. Hãy thực hiện các phép
tính A + B, A 2B, A.B.
Hước dẫn.
Bước 1. Nhấn phím MODE
6 (chọn chức năng MATRIX).
Bước 2. Nhấn phím 1
2 (chọn ma trận A cấp 3 × 3): nhập dữ liệu cho ma trận A.
Tran
g
8
Giải ma trận bằng máy tính - Trang 2
Giải ma trận bằng máy tính - Người đăng: Dương Thanh Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải ma trận bằng máy tính 9 10 372