Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp mạng ngân hàng Sacombank

Được đăng lên bởi banhxeoqn
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sacombank Project
DỰ ÁN XÂY DỰNG
HỆ THỐNG BẢO MẬT
CONFIDENTIAL TO FPT AND SACOMBANK,

08/27/15

Sacombank Network security
Security network solution for Sacombank

Saved: 27/08/2015
Version: 2.0

I. MỤC LỤC
I.

MỤC LỤC........................................................................................................................................................................................... I

II. HIỆN TRẠNG VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN.................................................................................................................................................... 1
1

GIỚI THIỆU TỔNG THỂ.................................................................................................................................................................... 1
1.1

Xác định các kẽ hở và nguy cơ của hệ thống mạng.................................................................................................1

1.2

Mô tả cấu trúc tổng quát hệ thống...........................................................................................................................2

1.3

Phân hệ máy chủ ứng dụng......................................................................................................................................2

2

MÔ TẢ CẤU TRÚC MẠNG SACOMBANK............................................................................................................................................. 2

3

CÁC MỐI ĐE DỌA TIỀM NĂNG VỚI HỆ THỐNG................................................................................................................................ 5

4

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO SACOMBANK.................................................................................................................... 6
4.1

Xác định trách nhiệm của mọi người trong hệ thống với chính sách bảo mật......................................................6

4.2

Xác định các tài nguyên cần được bảo vệ................................................................................................................7

4.3

Xác định các mối đe doạ đối với hệ thống...............................................................................................................7

4.4

Xác định trách nhiệm và mức độ sử dụng của từng người sử dụng trong mạng..................................................9

4.5

Xác định các công cụ để thực thi các chính sách bảo mật.............................................................................
Sacombank Project
D N XÂY DNG
H THNG BO MT
C O N F I D E N T I A L T O F P T A N D S A C O M B A N K ,
08/27/15
Giải pháp mạng ngân hàng Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp mạng ngân hàng Sacombank - Người đăng: banhxeoqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giải pháp mạng ngân hàng Sacombank 9 10 603