Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp quản trị thông tin điện tử

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Mã học phần: 05010
1. Giới thiệu HP:
- Số tín chỉ lý thuyết: 0
- Số tín chỉ thực hành: 03 TC
Số buổi: 24 buổi.
- Vị trí HP ở học kỳ số: Học kỳ VIII : Thông tin học
- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các học phần liên quan.
2. Mục tiêu của học phần:
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
Học phần Quản trị thông tin điện tử cung cấp cho sinh viên một khối lượng
kiến thức tương đối hoàn chỉnh về các quy trình quản trị thông tin, quản lý rủi ro
an toàn thông tin, an toàn và bảo mật thông tin. Hệ thống các tiêu chuẩn được áp
dụng trong quản trị thông tin, quản lý rủi ro an toàn thông tin và an toàn bảo mật
thông tin.
2.2. Mục tiêu thực hành:
- Sinh viên nắm được các kiến thức tổng quan về Quản trị thông tin và khai
thác thông tin, các hoạt động của quản trị thông tin. Vân dụng các quy trình của
hoạt động quản trị thông tin để xây dựng phương án quản trị thông tin cho một hệ
thống thông tin cụ thể.
- Nắm rõ kiến thức về rủi ro an toàn thông tin, nhận biết rủi ro, xử lý quản
lý rủi ro trong an toàn thông tin. Xây dựng quy trình nhận biết và quản lý rủi ro an
toàn thông tin.
- Nắm rõ kiến thức về an toàn bảo mật thông tin, an toàn thông tin mạng.
Xây dựng phương án về an toàn bảo mật thông tin cho một hệ thống thông tin cụ
thể.
- Vận dụng các kiến thức của các học phần đã học và xây dựng bài toán
quản trị thông tin, quản lý rủi ro an toàn thông tin và an toàn bảo mật thông tin
một cách hiệu quả.
3. Nội dung cơ bản học phần:
Học phần giới thiệu khái niệm, quy trình quản trị thông tin và vai trò của
các hệ thống tự động hóa trong việc tổ chức thông tin, an toàn bảo mật thông tin,
quản lý rủi ro an toàn thông tin.

Xây dựng quy trình quản lý thông tin, an toàn bảo mật thông tin. Quản lý
rủi ro trong an toàn thông tin.
4. Nội dung chi tiết học phần:
4.1. Tín chỉ 1 (Thực hành): Quản trị thông tin
4.1.1. Tổng quát hệ thống bài học và nội dung khái lược bài trong tín chỉ:
TT

Nội dung

1

Bài 1: Quản trị thông tin
Vấn đề 1: Các Khái niệm cơ bản:
Vấn đề 2: Các quy tắc quản trị thông tin
Vấn đề 3: Hiệu quả của việc quản trị thông tin
Bài 2: Quản trị tri thức.
Vấn đề 1: Quản trị tri thức
Vấn đề 2: Phạm vi quản trị thông tin
Vấn đề 3: Quá trình thực hiện quản trị thông tin,
quản trị tri thức
Bài 3: Các hoạt động của quản trị thông tin
Vấn đề 1: Phân tích hoạt động
Vấn đề 2: Xác định nhu cầu thông tin
Vấn đề 3: Xây dựng kho thông tin
Vấn đề 4: Xác định các thông tin thừa và thiếu
Vấn đề 5: Duy trì danh mục nội dung thông tin
Vấn đề 6...
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Mã học phần:
05010
1. Giới thiệu HP:
- Số tín chỉ lý thuyết: 0
- Số tín chỉ thực hành: 03 TC Số buổi: 24 buổi.
- Vị trí HP ở học kỳ số: Học kỳ VIII : Thông tin học
- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành tất cả các học phần liên quan.
2. Mục tiêu của học phần:
2.1. Mục tiêu lý thuyết:
Học phần Quản trị thông tin điện tử cung cấp cho sinh viên một khối lượng
kiến thức tương đối hoàn chỉnh về các quy trình quản trị thông tin, quản rủi ro
an toàn thông tin, an toàn bảo mật thông tin. Hệ thống các tiêu chuẩn được áp
dụng trong quản trị thông tin, quản rủi ro an toàn thông tin an toàn bảo mật
thông tin.
2.2. Mục tiêu thực hành:
- Sinh viên nắm được các kiến thức tổng quan về Quản trị thông tin khai
thác thông tin, các hoạt động của quản trị thông tin. Vân dụng c quy trình của
hoạt động quản trị thông tin để xây dựng phương án quản trị thông tin cho một hệ
thống thông tin cụ thể.
- Nắm kiến thức về rủi ro an toàn thông tin, nhận biết rủi ro, xử quản
lý rủi ro trong an toàn thông tin. Xây dựng quy trình nhận biết và quản lý rủi ro an
toàn thông tin.
- Nắm kiến thức về an toàn bảo mật thông tin, an toàn thông tin mạng.
Xây dựng phương án về an toàn bảo mật thông tin cho một hệ thống thông tin cụ
thể.
- Vận dụng các kiến thức của các học phần đã học xây dựng bài toán
quản trị thông tin, quản rủi ro an toàn thông tin an toàn bảo mật thông tin
một cách hiệu quả.
3. Nội dung cơ bản học phần:
Học phần giới thiệu khái niệm, quy trình quản trị thông tin vai trò của
các hệ thống tự động hóa trong việc tổ chức thông tin, an toàn bảo mật thông tin,
quản lý rủi ro an toàn thông tin.
Giải pháp quản trị thông tin điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp quản trị thông tin điện tử - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giải pháp quản trị thông tin điện tử 9 10 188