Ktl-icon-tai-lieu

Giảng dạy Linux

Được đăng lên bởi Tú Trần
Số trang: 271 trang   |   Lượt xem: 7259 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN

Ngành MẠNG & PHẦN CỨNG

Học phần IV
CHỨNG CHỈ
QUẢN TRỊ MẠNG LINUX

Mã tài liệu: DT_NCM_MG_HDGD_QTMLX
Phiên bản 1.2 – Tháng 4/2006

Hướng dẫn giảng dạy

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................... 2
MỤC TIÊU ................................................................................................................... 11
ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN................................................................................................ 11
PHÂN BỐ BÀI GIẢNG .................................................................................................. 11
BÀI 1 Giới Thiệu Hệ Điều Hành Linux ........................................................................ 13
Tóm tắt ...................................................................................................................... 13
I.
Vài dòng lịch sử về Linux ................................................................................ 14
II.
Lịch sử phát triển của Linux............................................................................ 15
III.
Những ưu điểm của Linux ............................................................................... 16
III.1.
Khả năng tương thích với các hệ mở..................................................................... 16
III.2.
Hỗ trợ ứng dụng ..................................................................................................... 16
III.3.
Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện toán............................................................... 16
IV.
Khuyết điểm của Linux.................................................................................... 16
IV.1.
Hỗ trợ kỹ thuật........................................................................................................ 16
IV.2.
phần cứng .............................................................................................................. 17
V.
Kiến trúc của hệ điều hành Linux.................................................................... 17
V.1.
Hạt nhân (Kernel) ................................................................................................... 17
V.2.
Shell ..............................................................................................
TRUNG TÂM TIN HC - ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM
227 Nguyn Văn C - Qun 5 – TP. H Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Mã tài liu: DT_NCM_MG_HDGD_QTMLX
Phiên bn 1.2 – Tháng 4/2006
HƯỚNG DN GING DY
CHƯƠNG TRÌNH K THUT VIÊN
Ngành MNG & PHN CNG
Hc phn IV
CHNG CH
QUN TR MNG LINUX
Giảng dạy Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giảng dạy Linux - Người đăng: Tú Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
271 Vietnamese
Giảng dạy Linux 9 10 900