Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tin học lớp 7

Được đăng lên bởi Phạm Văn Tịnh
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Chánh Hưng

Nguy ễn Văn Tâm

TIẾT 1
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
Ngày soạn: ..../..../....
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết nhu cầu sử dụng của chương trình bảng tính trong đời sống và trong
học tập.
- Biết được một số chức năng của chương trình bảng tính;
2. Kỹ năng:- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trong ô của trang tính.
3. Thái độ: - Nghiêm túc, có ý thức.
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp và thuyết trình.
III. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức (1’):
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Đặt vấn đề: (1’)Ở cuối năm học lớp 6, các em đã được học cách trình bày một số
nội dung văn bản bằng bảng cho cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh. Trong chương
trình lớp 7 chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này đó là chương trình bảng tính.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1:(13’) Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xử lý thông tin bảng
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin
GV: Em nào có thể cho thầy một ví dụ dạng bảng.
về việc trình bày văn bản bằng bảng ?
- Bảng tính là tập hợp các ô tạo ra do
HS: Danh bạ điện thoại, địa chỉ, BC kết sự giao nhau của cột và hàng.
quả học tập cá nhân…
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và tổng
kết lại.
GV: Đưa thêm ví dụ: Báo cáo số liệu.
HS: nghe giảng, ghi chép
GV: Vậy ngoài việc trình bày thông tin
trực quan, cô đọng, dễ so sánh, chúng ta
còn có nhu cầu sử dụng bảng để thực
hiện các công việc xử lý thông tin như
tính toán, tổng hợp, thống kê số liệu.
Giáo án Tin học 7

Trang 1

Trường THCS Chánh Hưng

Nguy ễn Văn Tâm

Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Đưa ra ví dụ về nhiệt độ trung bình
trong các tháng.
GV: Em nào có thể cho thầy biết tháng
nào có nhiệt độ trung bình cao nhất,
tháng nào có nhiệt độ trung bình thấp
nhất?
HS: Tháng 6 có nhiệt độ trung bình cao
nhất, tháng 12 có nhiệt độ trung bình
thấp nhất.
GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh và
tổng kết lại
HS: ng...
Tr ng THCS Chánh H ng Nguy n Văn Tâmườ ư


Ngày soạn: ..../..../....
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................
Ngày dạy....../....../..............tại lớp.............sỹ số lớp.....................vắng......................

 !
- Biết nhu cầu sử dụng của chương trình bảng tính trong đời sống trong
học tập.
- Biết được một số chức năng của chương trình bảng tính;
"#$%- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trong ô của trang tính.
&'()- Nghiêm túc, có ý thức.
**+*
- Vấn đáp và thuyết trình.
,-
- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính.
- Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, xem trước bài mới.
./*
 0(12! ! (1’):
" 345678!9: Không
& 84::
Đặt vấn đề: (1’)Ở cuối năm học lớp 6, các em đã được học cách trình bày một số
nội dung văn bản bằng bảng cho đọng, dễ hiểu dễ so sánh. Trong chương
trình lớp 7 chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này đó là chương trình bảng tính.
;<()%!=6.>8? )@A%
Hoạt động 1:B&CDTìm hiểu về bảng và nhu cầu xử lý thông tin bảng
GV: Em nào thể cho thầy một dụ
về việc trình bày văn bản bằng bảng ?
HS: Danh bạ điện thoại, địa chỉ, BC kết
quả học tập cá nhân…
GV: Nhn xét câu trả lời của HS và tổng
kết lại.
GV: Đưa thêm ví dụ: Báo cáo số liệu.
HS: nghe giảng, ghi chép
GV: Vậy ngoài việc trình bày thông tin
trực quan, đọng, dễ so sánh, chúng ta
còn nhu cầu sử dụng bảng để thực
hiện các công việc x thông tin như
tính toán, tổng hợp, thống kê số liệu.
1. Bảng nhu cầu x thông tin
dạng bảng.
- Bảng tính tập hợp các ô tạo ra do
sự giao nhau của cột và hàng.
Giáo án Tin h c 7 Trang 1
Giáo án môn tin học lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tin học lớp 7 - Người đăng: Phạm Văn Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo án môn tin học lớp 7 9 10 510