Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án NPT chuẩn

Được đăng lên bởi phamxuanyen
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Trung học Phổ thông Phiêng Khoài

Năm học:2008-2009

TiÕt 1: Lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng

I. Môc tiªu.

- N¾m ®îc vai trß, t¸c dông, triÓn väng cña nghÒ tin häc v¨n phßng
- BiÕt ®îc môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p häc tÖp nghÒ
- BiÕt ®îc c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vÒ vÖ sinh m«i trêng trong nghÒ.

II. §å dïng d¹y häc.
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn.
SGK, gi¸o ¸n.

2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
S¸ch gi¸o khoa.

III. Ho¹t ®éng d¹y- häc.
Néi dung

Ho¹t ®éng thÇy trß

1. Vai trß cña nghÒ tin häc v¨n phßng
C¸c c«ng cô cña c«ng nghÖ th«ng tin
®ang dÇn dÇn thay thÕ nh÷ng c«ng cô
truyÒn thèng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc khoa häc, kü
thuËt, gi¸o dôc, kinh tÕ, x· héi.
- Hç trî trong viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n: biªn
so¹n c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, lËp kÕ ho¹ch
c«ng t¸c, lu©n chuyÓn v¨n th....
- Qu¶n lý : Tæ chøc lu tr÷ c¸c hå s¬, chøng
tõ trªn m¸y, t×m kiÕm, thãng kª... .
- TÝnh to¸n trªn b¶ng tÝnh ®iÖn tö gióp con
ngêi lµm viÖc nhanh h¬n.
- Trao ®æi, cËp nhËt th«ng tin trªn m¹ng
m¸y tinh: m¹ng côc bé (Lan), m¹ng toµn
cÇu Internet…

GV: §V§: HiÖn nay c¸c thµnh tùu cña
tin häc ®îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c lÜnh
vùc ho¹t ®éng cña x· héi ®em l¹i
nhiÒu hiÖu qu¶ to lín.
GV: H·y cho biÕt vai trß cña nghÒ tin
häc v¨n phßng.
HS: tr¶ lêi.
HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
GV: nhËn xÐt, bæ sung
HS: ghi chÐp néi dung

2. Tin häc víi c«ng t¸c v¨n phßng
- C¸c phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n va c¸c
thiÕt bÞ in cho phÐp nhanh chãng t¹o ra c¸c
®¬n tõ, c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh
- B¶ng tÝnh ®iÖn tö, qu¶n trÞ CSDL tù
®éng ho¸ viÖc nhËp v¨n b¶n, xö lý tÝnh to¸n
vµ tr×nh bµy d÷ liÖu
- M¹ng Lan, m¹ng Internet ®· gióp cho
viÖc lu tr÷, lu«n chuyÓn v¨n th nhanh
chãng, an toµn vµ b¶o mËt cao.

Giáo án nghề Tin học văn phòng Lớp 11

Trường Trung học Phổ thông Phiêng Khoài

3. Vai trß vµ vÞ trÝ cña tin häc v¨n phßng
trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
- So¹n th¶o, xö lý v¨n b¶n, b¶ng tÝnh ®iÖn
tö, th ®iÖn tö, hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu,
Internet…
- T¨ng hiÖu xuÊt lao ®éng vµ chÊt lîng c«ng
viÖc,®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy cµng cao
cña x· héi.
- Víi c«ng nghÖ m¹ng (m¹ng Internet) gióp
mäi ngêi gÇn nhau h¬n, trao ®æi th«ng tin
vµ liªn l¹c giao lu víi nhau ë bÊt cø ®©u
trªn toµn thÕ giíi mµ kh«ng cÇn ph¶i gÆp
mÆt trùc tiÕp nhau.

Năm học:2008-2009

GV: Cã thÓ thÊy tin häc v¨n phßng ®îc øng dông ë kh¾p n¬i vµ cho mäi
ho¹t ®éng kh¸c nhau. §©y lµ c«ng cô
tin häc phæ biÕn vµ th«ng dông nhÊt
GV: h·y cho biÕt vai trß vµ vÞ trÝ cña
tin häc v¨n phßng.
HS: tr¶ lêi
HS kh¸c: bæ sung

4. Ch...
Trường Trung học Phổ thông Phiêng Khoài Năm học:2008-2009
TiÕt 1: Lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng
I. Môc tiªu.
- N¾m ®îc vai trß, t¸c dông, triÓn väng cña nghÒ tin häc v¨n phßng
- BiÕt ®îc môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p häc tÖp nghÒ
- BiÕt ®îc c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vÒ vÖ sinh m«i trêng trong nghÒ.
II. §å dïng d¹y häc.
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn.
SGK, gi¸o ¸n.
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
S¸ch gi¸o khoa.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc.
Néi dung Ho¹t ®éng thÇy trß
1. Vai trß cña nghÒ tin häc v¨n phßng
C¸c c«ng cô cña c«ng nghÖ th«ng tin
®ang dÇn dÇn thay thÕ nh÷ng c«ng
truyÒn thèng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t
triÓn trªn tÊt c c¸c lÜnh vùc khoa häc,
thuËt, gi¸o dôc, kinh tÕ, x· héi.
- Hç trî trong viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n: biªn
so¹n c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, lËp ho¹ch
c«ng t¸c, lu©n chuyÓn v¨n th....
- Qu¶n : chøc lu tr÷ c¸c s¬, chøng
tõ trªn m¸y, t×m kiÕm, thãng kª... .
- TÝnh to¸n trªn b¶ng tÝnh ®iÖn gióp con
ngêi lµm viÖc nhanh h¬n.
- Trao ®æi, cËp nhËt th«ng tin trªn m¹ng
m¸y tinh: m¹ng côc (Lan), m¹ng toµn
cÇu Internet…
2. Tin häc víi c«ng t¸c v¨n phßng
- C¸c phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n va c¸c
thiÕt in cho phÐp nhanh chãng t¹o ra c¸c
®¬n tõ, c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh
- B¶ng tÝnh ®iÖn tö, qu¶n t CSDL
®éng ho¸ viÖc nhËp v¨n b¶n, xötÝnh to¸n
vµ tr×nh bµy d÷ liÖu
- M¹ng Lan, m¹ng Internet ®· gióp cho
viÖc lu tr÷, lu«n chuyÓn v¨n th nhanh
chãng, an toµn vµ b¶o mËt cao.
GV: §V§: HiÖn nay c¸c thµnh tùu cña
tin häc ®îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c lÜnh
vùc ho¹t ®éng cña x· héi ®em l¹i
nhiÒu hiÖu qu¶ to lín.
GV: y cho biÕt vai trß cña nghÒ tin
häc v¨n phßng.
HS: tr¶ lêi.
HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
GV: nhËn xÐt, bæ sung
HS: ghi chÐp néi dung
Giáo án nghề Tin học văn phòng Lớp 11
Giáo Án NPT chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án NPT chuẩn - Người đăng: phamxuanyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Giáo Án NPT chuẩn 9 10 206