Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án powpoit

Được đăng lên bởi nguyensyminh78
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 2: c¸c thao t¸c §èI VíI §O¹N V¡N B¶N

1. lùA CHäN ( sELECT ) §O¹N V¡N B¶N
§©y lµ thao t¸c rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt trong so¹n th¶o v¨n b¶n, bëi
v× nã lµ tiÒn ®Ò c¬ së ®Ó thùc hiÖn gÇn nh hÇu hÕt mäi thao t¸c kh¸c.
Khi lùa chän mét ®o¹n v¨n b¶n nµo th× ®o¹n v¨n b¶n Êy ®îc m¸y tÝnh b«i
®en, v× vËy ta cã thÓ n«m na dïng tõ b«i ®en thay cho tõ lùa chän.
Cã 3 ph¬ng ph¸p ®Ó lùa chän ( b«i ®en ) mét ®o¹n v¨n b¶n.
Ph¬ng ph¸p 1: B«i ®en b»ng chuét
-BÊm gi÷ vµ rª chuét tõ ®Çu ®Õn cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn b«i ®en
-B«i ®en nguyªn dßng: §a chuét vÒ ®Çu dßng, khi thÊy x/h
th× bÊm chuét

Ph¬ng ph¸p 2: B«i ®en b»ng phÝm

tæ hîp PHÝM

CHøC N¡NG T¦¥NG øNG

Shift +

B«i ®en tõ vÞ trÝ con trá theo híng mòi tªn

Shift + End

B«i ®en tõ vÞ trÝ con trá vÒ ®Õn cuèi dßng

Shift + Home

B«i ®en tõ vÞ trÝ con trá vÒ ®Õn ®Çu dßng

Ctrl + Shift + End

B«i ®en tõ vÞ trÝ con trá vÒ ®Õn vÞ trÝ cuèi
cïng cña v¨n b¶n

Ctrl + Shift +Home

B«i ®en tõ vÞ trÝ con trá vÒ ®Õn vÞ trÝ ®Çu
tiªn cña v¨n b¶n

Ctrl + A
B«i ®en toµn bé v¨n b¶n
(A = All= toµn bé, tÊt c¶, hÕt th¶y....)

Ph¬ng ph¸p 3: B«i ®en b»ng c¸ch kÕt hîp gi÷a chuét vµ phÝm







§Æt con trá vµo vÞ trÝ ®Çu tiªn ( hoÆc vÞ trÝ cuèi cïng) cña ®o¹n v¨n b¶n
cÇn b«i ®en
§a trá chuét vÒ vÞ trÝ cuèi cïng ( hoÆc ®Çu tiªn ) cña ®o¹n v¨n b¶n cÇn
b«i ®en
Ên gi÷ Shift råi bÊm chuét, sau ®ã th¶

2. sao chÐp §O¹N V¡N B¶N
Gåm 3 bíc



B­íc1 : Lùa chän ( B«i ®en ) ®o¹n v¨n b¶n cÇn sao chÐp
B­íc2 : Ta cã thÓ thùc hiÖn ®îc 1 trong 3 c¸ch sau:
c1. Ên Ctrl + C
( C = Copy = sao chÐp )
c2. BÊm chuét vµo Icon ( biÓu tîng)
trªn thanh Standard
c3: Vµo Edit\ Copy

­­­B­íc3 : §a con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn d¸n råi thùc hiÖn 1 trong 3 c¸ch sau:
c1. Ên Ctrl + V
c2. BÊm chuét vµo Icon
c3: Vµo Edit\ Paste
Tãm­t¾t:

B«i ®en  Ctrl + C  Ctrl + V

3. di chuyÓn §O¹N V¡N B¶N
Gåm 3 bíc



B­íc1 : Lùa chän ( B«i ®en ) ®o¹n v¨n b¶n cÇn di chuyÓn
B­íc2 : Ta cã thÓ thùc hiÖn ®îc 1 trong 3 c¸ch sau:
c1. Ên Ctrl + X
c2. BÊm chuét vµo Icon ( biÓu tîng)
c3: Vµo Edit\ Cut

­­­B­íc3 : §a con trá ®Õn vÞ trÝ cÇn d¸n råi thùc hiÖn 1 trong 3 c¸ch sau:
c1. Ên Ctrl + V
c2. BÊm chuét vµo Icon
c3: Vµo Edit\ Paste
Tãm­t¾t:

B«i ®en  Ctrl + X  Ctrl + V

4. xo¸ mét §O¹N V¡N B¶N



B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn xo¸
Ên phÝm Delete

5. tiÖn Ých kh«i phôc kÕt qu¶ tr íc cña microsoft word

c1. Ên Ctrl + Z
c2. BÊm chuét vµo Icon
c3. Vµo Edit\ Undo ...
6. tiÖn Ých kh«i phôc kÕt qu¶ sau

c1. Ên Ctrl + Y
c2. BÊm chuét vµo Icon
c3. Vµo Edit\ Redo ...

...
Bµi 2: c¸c thao t¸c §èI VíI §O¹N V¡N B¶N
Bµi 2: c¸c thao t¸c §èI VíI §O¹N V¡N B¶N
1. lùA CHäN ( sELECT ) §O¹N V¡N BN
§©y lµ thao t¸c rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt trong so¹n th¶o v¨n b¶n, bëi
v× nã lµ tiÒn ®Ò c¬ së ®Ó thùc hiÖn gÇn nh hÇu hÕt mäi thao t¸c kh¸c.
Khi lùa chän mét ®o¹n v¨n b¶n nµo th× ®o¹n v¨n b¶n Êy ® îc m¸y tÝnh b«i
®en, v× vËy ta cã thÓ n«m na dïng tõ b«i ®en thay cho tõ lùa chän.
Cã 3 ph ¬ng ph¸p ®Ó lùa chän ( b«i ®en ) mét ®o¹n v¨n b¶n.
Ph ¬ng ph¸p 1: B«i ®en b»ng chuét
-
BÊm gi÷ vµ rª chuét tõ ®Çu ®Õn cuèi ®o¹n v¨n b¶n cÇn b«i ®en
-
B«i ®en nguyªn dßng: § a chuét vÒ ®Çu dßng, khi thÊy x/h
th× bÊm chuét
Giáo án powpoit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án powpoit - Người đăng: nguyensyminh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án powpoit 9 10 306