Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Tin học 11

Được đăng lên bởi thanhtrong-2009
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2013 - 2014

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 1:

Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 2:
CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

I. Mục đích, yêu cầu.
Hiểu được khả năng của ng2 lập trình bậc cao, phân biệt được với ng2 máy và hợp ngữ.
Hiểu ý nghĩa và nhiệm vụ của chtrình dịch. Phân biệt được thông dịch và biên dịch.
Biết các thành phần cơ bản của ng2 lập trình: bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.
Hiểu và phân biệt được các thành phần này
II. Lên lớp
1. Ổn định tình hình lớp.
Giới thiệu làm quen với HS của lớp.
Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên
2. Bài mới
Hđ của GV
Hđ của HS
Nd ghi bảng
ĐVĐ: Về lập trình các em chỉ mới
được tìm hiểu qua bài các bước để
giải bài toán trên máy tính chta chưa
có khái niệm cụ thể. Còn ngôn ngữ
Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
lập trình chta cũng đã tìm hiểu tất
cả ở lớp 10.
H: Vậy có những loại ngôn ngữ lập Tl:Ng2 máy, hợp ngữ,
trình nào?
ng2 bậc cao.
2
H: Hãy phân biệt ng bậc cao với Tl: (1-2 hs)
các loại ng2 khác?
Phân biệt ng2 bậc cao: chtrình viết
bằng ng2 bậc cao ko phụ thuộc vào
loại máy và phải dùng chtrình dịch
để chuyển về ng2 máy.
H: Tóm lại ng2 lập trình dùng để Tl: Lập trình
làm gì?
1. K/n lập trình
Dẫn dắt: Vậy lập trình là gì? Chta
(Sgk)
tìm hiểu k/n này.
Ghi bảng
Ghi bài
Ý nghĩa: tạo ra các chtrình giải
Giải thích thêm về câu lệnh:
được bài toán trên MT.
- Cl để diễn tả các thao tác trong các
bước của t/toán.
- Cl đơn thực hiện bước có 1 thao tác
Nghe giảng và tự ghi
- Cl ghép thực hiện bước gồm dãy chép
các thao tác.
Dẫn dắt: Chtrình viết bằng ng2 máy sẽ
thực hiện được ngay, còn chtrình viết
bằng ng2 bậc cao thì phải chuyển đổi
thành chtrình trên ng2 máy mới có thể
2. Chtrình dịch
thực hiện được. Công cụ thực hiện
chuyển đổi đó gọi là chtrình dịch.
Kiên Nhiên GV trường THPT Đại An

Page

GIÁO ÁN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2013 - 2014

H: Input, Output của chtrình dịch là Tl: In: chtrình viết bằng
gì? ( Có thể cho điểm miệng Hs trả ng2 bậc cao
lời đúng )
Out: chtrình trên ng2
máy.
H: nhiệm vụ quan trọng nhất của Tl: (2-3Hs) phát hiện lỗi
chtrình dịch là gì?
cú pháp của chtrình
nguồn
* Phân biệt Thông dịch và Biên dịch
Phân tích Ví dụ Sgk
Tìm hiểu ví dụ Sgk

a. K/niệm: Sgk

b. Phân loại:
Có 2 loại
- Thông dịch: lần lượt dịch và
thực hiện từng câu lệnh.
- Biên dịch: dịch toàn bộ
chtrình rồi mới thực hiện và
được lưu trữ để sử dụng lại lần
sau.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN
NGỮ LẬP TRÌNH

1. Các...
GIÁO ÁN TIN HỌC 11 NĂM HỌC 2013 - 2014
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH
VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Tiết 1: Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
I. Mục đích, yêu cầu.
Hiu đưc kh năng ca ng
2
lp trình bc cao, phân bit đưc vi ng
2
máy và hp ng.
Hiểu ý nghĩa và nhim v ca chtrình dch. Phân bit đưc thông dch và biên dch.
Biết các thành phn cơ bn ca ng
2
lp trình: bảng ch cái, cú pháp, ng nghĩa.
Hiểu và phân bit đưc các thành phn này
II. Lên lớp
1. Ổn định tình hình lớp.
Giới thiệu làm quen với HS của lớp.
Tạo tâm lý và quan hệ tốt với HS trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên
2. Bài mới
Hđ của GV Hđ của HS Nd ghi bảng
ĐVĐ: Về lập trình các em chỉ mới
được tìm hiểu qua bài c bước để
giải bài toán trên máy tính chta chưa
khái niệm c thể. Còn ngôn ngữ
lập trình chta cũng đã tìm hiểu tất
cả ở lớp 10.
H: Vậy những loại ngôn ngữ lập
trình nào?
H: Hãy phân biệt ng
2
bậc cao với
các loại ng
2
khác?
Phân biệt ng
2
bậc cao: chtrình viết
bằng ng
2
bậc cao k
o
phụ thuộc vào
loại máy và phải dùng chtrình dịch
để chuyển về ng
2
máy.
H: Tóm lại ng
2
lập trình dùng để
làm gì?
Dẫn dắt: Vậy lập trình gì? Chta
tìm hiểu k/n này.
Ghi bảng
Giải thích thêm về câu lệnh:
- Cl để diễn tả các thao tác trong các
bước của t/toán.
- Cl đơn thc hin bưc có 1 thao tác
- Cl ghép thực hiện bước gồm dãy
các thao tác.
Dn dt: Chtrình viết bng ng
2
máy s
thc hin đưc ngay, còn chtrình viết
bng ng
2
bc cao thì phi chuyn đi
thành chtrình trên ng
2
máy mi có th
thc hin đưc. Công c thc hin
chuyn đi đó gi là chtrình dch.
Tl:Ng
2
máy, hợp ngữ,
ng
2
bậc cao.
Tl: (1-2 hs)
Tl: Lập trình
Ghi bài
Nghe giảng tự ghi
chép
Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1. K/n lập trình
(Sgk)
Ý nghĩa: tạo ra các chtrình giải
được bài toán trên MT.
2. Chtrình dịch
Kiên Nhiên GV trường THPT Đại An Page
Giáo án Tin học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Tin học 11 - Người đăng: thanhtrong-2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo án Tin học 11 9 10 172