Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học A chuẩn quốc gia

Được đăng lên bởi Sinh Quân Trần
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin hoïc 386

Giaùo trình chöùng chæ A quoác gia

Lôøi Giôùi Thieäu
Ngaøy nay, söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ giuùp cho con
ngöôøi laøm vieäc moät caùch coù hieäu quaû trong moïi lónh vöïc. Maùy tính ñaõ trôû
thaønh moät coâng cuï ñaéc löïc ñeå con ngöôøi coù theå laøm nhöõng coâng vieäc töø
ñôn giaûn ñeán möùc ñoä phöùc taïp, töø soaïn thaûo vaên baûn, löu tröõ thoâng tin
trong vaên phoøng cho ñeán vieäc khai thaùc thoâng tin ñaùp öùng cho nhu caàu hoïc
taäp, giaûi trí…
Tuy nhieân ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù thì vieäc töøng böôùc tieáp caän vôùi maùy
tính laø coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän ñoái vôùi moïi ngöôøi.
Cuoán giaùo trình naøy seõ giuùp cho ngöôøi môùi hoïc tin hoïc coù theå hieåu vaø
öùng duïng vaøo vieäc soaïn thaûo vaên baûn, thieát laäp caùc bieåu maãu tính toaùn
thoâng qua töøng ñôn vò baøi hoïc. Trong giaùo trình naøy chuùng toâi ñöa ra phaàn
lyù thuyeát vaø baøi taäp aùp duïng cho töøng phaàn nhaèm giuùp cho ngöôøi hoïc coù
theå deã hình dung ra caùc thao taùc trong vieäc soaïn thaûo moät vaên baûn cuï theå.
Coù theå noùi raèng, tin hoïc laø moät lónh vöïc khoa hoïc raát roäng lôùn, khoâng
phaûi cuøng moät luùc maø ta coù theå tieáp thu heát taát caû caùc kieán thöùc veà tin hoïc.
Ñaây laø giaùo trình giuùp cho ngöôøi hoïc naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn veà maùy
tính cuõng nhö vieäc söû duïng caùc phaàn meàm öùng duïng. Vì vaäy, chuùng toâi coá
gaéng trình baøy nhöõng ñieåm cô baûn, thao taùc ngaén goïn ñeå ngöôøi hoïc coù theå
ñoïc vaø cuõng coù theå töï laøm.
Chuùc caùc baïn thaønh coâng!

Daïy Hoïc
toát toát

Bieân soïan: Traàn Trung Duõng

Trang 1

Tin hoïc 386

Giaùo trình chöùng chæ A quoác gia

PHAÀN I: KHAÙI QUAÙT VEÀ HEÄ MAÙY TÍNH
Moät heä maùy tính goàm coù ba thaønh phaàn cô baûn laø Phaàn cöùng, Phaàn meàm, söï ñieàu
khieån cuûa con ngöôøi:
HEÄ MAÙY TÍNH

PHAÀN CÖÙNG

PHAÀN MEÀM

CON NGÖÔØI

I – PHAÀN CÖÙNG:
Laø caùc thieát bò, linh kieän ñieän töû ñöôïc lieân keát vôùi nhau theo moät thieát keá ñaõ ñöôïc
ñònh tröôùc, bao goàm:
1. Thieát bò nhaäp: Chuoät, baøn phím, ñóa töø, maùy queùt aûnh (Scaner)
2. Thieát bò xuaát: Maøn hình, maùy in.
3. Boä xöû lyù: CPU, Boä nhôù (Ram, Rom)
THIEÁT BÒ NHAÄP

BOÄ XÖÛ LYÙ
(CPU- RAM, ROM)

THIEÁT BÒ XUAÁT

II- PHAÀN MEÀM:
Laø nhöõng chöông trình baét buoäc phaûi coù vaø thöôøng ñöôïc caøi vaøo ñóa cöùng, coù
theå phaân loaïi nhö sau: Phaàn meàm heä ñieàu haønh vaø Phaàn meàm öùng duïng.
1-Phaàn meàm heä ñieàu haønh: Laø taäp hôïp caùc chöông trình heä thoáng duøng ñeå
ñieàu ...
Tin hoïc 386 Giaùo trình chöùng chæ A quoác gia
Lôøi Giôùi Thieäu
Lôøi Giôùi Thieäu
Ngaøy nay, söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ giuùp cho con
ngöôøi laøm vieäc moät caùch coù hieäu quaû trong moïi lónh vöïc. Maùy tính ñaõ trôû
thaønh moät coâng c ñaéc löïc ñeå con ngöôøi coù theå laøm nhöõng coâng vieäc töø
ñôn giaûn ñeán möùc ñoä phöùc taïp, töø soaïn thaûo vaên baûn, löu tröõ thoâng tin
trong vaên phoøng cho ñeán vieäc khai thaùc thoâng tin ñaùp öùng cho nhu caàu hoïc
taäp, giaûi trí
Tuy nhieân ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù thì vieäc töøng böôùc tieáp caän vôùi maùy
tính laø coâng vieäc caàn phaûi thöïc hieän ñoái vôùi moïi ngöôøi.
Cuoán giaùo trình naøy seõ giuùp cho ngöôøi môùi hoïc tin hoïc coù theå hieåu vaø
öùng duïng vaøo vieäc soaïn thaûo vaên baûn, thieát laäp caùc bieåu maãu tính toaùn
thoâng qua töøng ñôn baøi hoïc. Trong giaùo trình naøy chuùng toâi ñöa ra phaàn
lyù thuyeát vaø baøi taäp aùp duïng cho töøng phaàn nhaèm giuùp cho ngöôøi hoïc coù
theå deã hình dung ra caùc thao taùc trong vieäc soaïn thaûo moät vaên baûn cuï theå.
Coù theå noùi raèng, tin hoïc laø moät lónh vöïc khoa hoïc raát roäng lôùn, khoâng
phaûi cuøng moät luùc maø ta coù theå tieáp thu heát taát caû caùc kieán thöùc veà tin hoïc.
Ñaây laø giaùo trình giuùp cho ngöôøi hoïc naém ñöôïc kieán thöùc baûn veà maùy
tính cuõng nhö vieäc söû duïng caùc phaàn meàm öùng duïng. vaäy, chuùng toâi coá
gaéng trình baøy nhöõng ñieåm baûn, thao taùc ngaén goïn ñeå ngöôøi hoïc coù theå
ñoïc vaø cuõng coù theå töï laøm.
Chuùc caùc baïn thaønh coâng!
Bieân soïan: Traàn Trung Duõng Trang 1
Daïy
toát
Hoïc
toát
Giáo án tin học A chuẩn quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học A chuẩn quốc gia - Người đăng: Sinh Quân Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Giáo án tin học A chuẩn quốc gia 9 10 731